Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Drugi dohodak

 • vrste drugog dohotka
 • što se smatra izdatkom kod obračuna drugog dohotka?
 • pravila za obračun doprinosa, poreza na dohodak i prireza
 • popunjavanje naloga za plaćanje i uplatni računi
 • pravila za izvješćivanje u JOPPD obrascu
 • ostvarivanje drugog dohotka iz inozemstva
 • isplata drugog dohotka strancima
 • godišnje oporezivanje drugog dohotka koji se ne smatra konačnim
 • oporezivanje drugog dohotka koji se smatra konačnim

2. Ugovor o djelu i oporezivanje

 • poslovi za koje se sklapa ugovor o djelu
 • ugovaranje naknade u neto ili u bruto iznosu
 • primjeri oporezivanja naknade po ugovoru o djelu
 • sklapanje ugovora o djelu s inozemnim naručiteljem i obračun davanja
 • obveze primatelja drugog dohotka iz inozemstva

3. Autorska naknada i oporezivanje

 • predmet ugovora o autorskom djelu ili autorskopravnog ugovora
 • što se smatra autorskim djelom?
 • ugovaranje naknade u neto ili u bruto iznosu
 • izdaci koji se priznaju pri oporezivanju autorske naknade
 • primjeri oporezivanja naknade po ugovoru o autorskom djelu
 • kada primatelj autorske naknade obračunava doprinose, porez i prirez?
 • isplata autorske naknade autoru koji vodi poslovne knjige
 • obračun poreza na dohodak autoru koji je obveznik PDV-a
 • oporezivanje autorske naknade ostvarene iz inozemstva
 • isplata autorske naknade radniku od strane poslodavca

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.