Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Vrste, sadržaj i rokovi godišnjih financijskih izvještaja za pojedine obveznike
 2. Upute Ministarstva financija o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja
 3. Sastavljanje bilance: Iskazivanje dugotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara • Prekoračenja na žiro – računu s 31.12.2021. • Ispravak vrijednosti iotpisi potraživanja • Utvrđivanje i iskazivanje tečajnih razlika i valutne klauzule s 31.12.2021. za financijsku imovinu i obveze • Utvrđivanje rezultata za 2021. (sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2021. – pojašnjenja na primjerima)
 4. PR-RAS: Priznavanje prihoda za 2021.• Priznavanje rashoda za 2021. • Priznavanje primitaka od zaduživanja (beskamatni zajam i dr.)
 5. Izvještaj o obvezama: Dospjele i nedospjele obveze • Međuproračunske obveze
 6. P-VRIO: Što treba biti iskazano u ovom izvještaju? • Što je novo od 2021. kod iskazivanja promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza?
 7. Napomene o izradi konsolidiranih izvještaja
 8. Porezi i doprinosi za plaće u 2022.
 9. Nova minimalna plaća za 2022.
 10. Najniža mjesečna i najviše osnovice doprinosa za 2022.
 11. Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
 12. Troškovi testiranja radnika na COVID 19
 13. Uzdržavane osobe za 2021. godinu

Predavačice: TEB-ove više savjetnice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Pisani materijali u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.