Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. NOVI Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu - pregled novosti

2. Sastavljanje i evidentiranje odluka o rasporedu rezultata iz 2023. godine

 • Preraspodjela rezultata iskazanog u početnom stanju 2024.: utvrđivanje viškova prihoda i primitaka iz 2023. koji su utrošeni i s kojima se ne može raspolagati u 2024. te manjkova koji su pokriveni u 2023.
 • Utvrđivanje prenesenih viškova prihoda i primitaka s kojima se može raspolagati u 2024. te prenesenih manjkova koji se moraju pokriti
 • Sastavljanje i donošenje odluka o rasporedu rezultata
 • Koji se podaci iz odluka o rasporedu rezultata evidentiraju i na koji način
  • kod JLP(R)S-a
  • kod proračunskih korisnika
 • Obaveza uključenja prenesenih viškova i manjkova iz 2023. u planske akte za 2024.

3. Podsjetnik na tromjesečno financijsko izvještavanje

 • Rokovi i obveznici

4. Službena putovanja kod JLP(R)S-a, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 • Izdavanje putnog naloga
 • Obvezni podaci u putnom nalogu
 • Mora li se isplatiti predujam za službeni put?
 • Obračun i nadoknada troškova službenog puta
  • utvrđivanje prava na dnevnicu
  • iznos dnevnice i umanjene dnevnice
  • naknade prijevoza na službenom putovanju
  • troškovi noćenja
  • ostali troškovi na službenom putu
 • Vjerodostojna dokumentacija uz putni nalog
 • Neoporezivi iznosi vezani za službena putovanja u 2024. godini: dnevnice, prijevozni troškovi, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrheitd.
 • Primjeri obračunaputnog naloga
 • Službena putovanja u inozemstvo
  • Iznosi dnevnica i umanjene dnevnice
  • Kada se plaća poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu?
  • Iznos posebnog doprinosa u 2024.
 • Službena putovanja osoba izvan radnog odnosa
 • Isplata naknada troškova službenih putovanja i ovrha

5. Terenski rad

 • Rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu u izvoru radnog prava
 • Uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu
 • Uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice za rad na terenu u inozemstvu
 • Koliko mora biti udaljenost od mjesta rada na terenu?
 • Neoporezivi iznos dnevnice za rad na terenu/terenskog dodatka u 2024.
 • Primjer isplate dnevnice za rad na terenu

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.