Zagreb, 24.2.2020. (ponedjeljak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)
Početak u 9,00 sati (prijam od 8,30 sati)
Očekivano trajanje praktikuma: do 15:00 h

Program:

1. Radnje i aktivnosti koje prethode sastavljanju GFI-a

 • pripreme i provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja

2. Sastavljanje Računa dobiti i gubitka

 • propisani sadržaj i struktura računa dobiti i gubitka
 • iskazivanje transakcija s povezanim osobama
 • primjer popunjavanja računa dobiti i gubitka na obrascima Fine
 • iskazivanje poslovnih prihoda i rashoda
 • promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
 • amortizacija, vrijednosno usklađenje potraživanja i dr. troškovi
 • iskazivanje financijskih prihoda i rashoda
 • utvrđivanje rezultata i završna knjiženja
 • razlike između računovodstvene dobiti/gubitka i porezne osnovice/poreznog gubitka

3. Utvrđivanje obveze za porez na dobit - prethodi završetku GFI-a

4. Sastavljanje Bilance

 • propisani sadržaj i struktura bilance
 • iskazivanje transakcija s povezanim osobama
 • primjer popunjavanja Bilance na obrascima Fine
 • iskazivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine i obveza
 • kapital i rezerve
 • troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
 • odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

5. Zatvaranje poslovnih knjiga i otvaranje početnih stanja

6. Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje

 • minimum podataka koji se trebaju objaviti u bilješkama

7. Sastavljanje dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

8. Rokovi i načini dostave GFI-a Fini

9. Ostala dokumentacija koja se uz GFI obvezno dostavlja Fini i njezino potpisivanje

10. Podjela dobiti/pokriće gubitka

 • donošenje odluka i obvezna knjiženja
 • isplata udjela u dobiti/dividende

ODGOVORI NA PITANJA: za vrijeme i nakon praktikuma.

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Irena Slovinac, Jasminka Rakijašić i Domagoj Zaloker

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 825,00 kn (660,00 kn + 165,00 kn PDV-a) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 725,00 kn (580,00 kn + 145,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 725,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.