Mjesto održavanja: Zagreb, 05.03.2019. (utorak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h). Očekivani završetak praktikuma oko 15,00 h.

 

1. Radnje i aktivnosti koje prethode sastavljanju GFI-a

 • pripreme i provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja
 • obračun članarine TZ, OKFŠ, HGK

 2. Sastavljanje računa dobiti i gubitka

 • propisani sadržaj i struktura računa dobiti i gubitka
 • iskazivanje transakcija s povezanim osobama
 • primjer popunjavanja računa dobiti i gubitka na obrascima Fine
 • iskazivanje poslovnih prihoda i rashoda
 • promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
 • amortizacija, vrijednosno usklađenje potraživanja i dr. troškovi
 • iskazivanje financijskih prihoda i rashoda
 • utvrđivanje rezultata i završna knjiženja
 • razlike između računovodstvene dobiti/gubitka i porezne osnovice/poreznog gubitka

 3. Utvrđivanje obveze za porez na dobit

 4. Sastavljanje bilance

 • propisani sadržaj i struktura bilance
 • iskazivanje transakcija s povezanim osobama
 • primjer popunjavanja Bilance na obrascima Fine
 • iskazivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine i obveza
 • kapital i rezerve
 • troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
 • odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

 5. Zatvaranje poslovnih knjiga i otvaranje početnih stanja

 6. Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje

 • minimum podataka koji se trebaju objaviti u bilješkama

 7. Sastavljanje dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

 8. Rokovi i načini dostave godišnjih financijskih izvještaja Fini

 9. Ostala dokumentacija koja se uz GFI obvezno dostavlja Fini i njezino potpisivanje

 10. Podjela dobiti/pokriće gubitka

 • donošenje odluka i obvezna knjiženja
 • isplata udjela u dobiti/dividende

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, časopisi FIP-01/19 i 02/19

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 800,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor, sendvič i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.