Mjesto održavanja: Zagreb, 21. veljače 2019. (četrvrtak), Hotel Palace, Trg J. J. Strossmayera 10

Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h). Očekivani završetak praktikuma oko 16,00 h.

 

1. Načela priznavanja prihoda i rashoda

 • definicije i priznavanje prihoda i rashoda
 • klasifikacija i razgraničenje troškova i rashoda
 • klasifikacija prihoda

 2. Priznavanje prihoda i rashoda od prodaje proizvoda, robe i usluga

 • priznavanje i mjerenje prihoda prema računovodstvenim standardima
 • prihodi i rashodi od prodaje proizvoda i robe
 • prihodi i rashodi od pružanja usluga - metoda stupnja dovršenosti
 • odgođeno priznavanje prihoda naknadni rabati, popusti, casa sconto i sl.

 3. Ostali poslovni prihodi

 • naplata otpisanih (ispravljenih) potraživanja
 • državne potpore
 • ukidanje dugoročnih rezervacija
 • prestanak obveza
 • ostali poslovni prihodi

 4. Ostali poslovni rashodi

 • troškovi amortizacije
 • vrijednosna usklađenja (DMI, zaliha, potraživanja)
 • troškovi rezerviranja
 • odgođeno priznavanje troškova

 5. Kapitalizacija troškova na dugotrajnoj imovini

 • klasifikacija naknadnih ulaganja na dugotrajnoj imovini - kapitalizacija ili rashod?
 • zamjene značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • otpisivanja zamijenjenih značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • kapitalizacija troškova posudbe pri nabavi dugotrajne imovine i dr.

 6. Financijski prihodi i rashodi

 • prihodi od ulaganja u udjele  i dionice
 • prihodi od kamata, tečajnih razlika i sl.
 • rashodi od kamata i ostali financijski rashodi
 • nerealizirani prihodi (dobici) od financijske imovine
 • nerealizirani rashodi (gubici)

 7. Klasifikacija i iskazivanje prihoda troškova i rashoda u RDG-u

 • struktura prihoda i rashoda u RDG
 • prihodi s poduzetnicima unutar grupe
 • prihodi s društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
 • priznavanje prihoda od uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga
 • razvrstavanje i iskazivanje troškova i rashoda
 • isključivanje troškova zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

 8. Porezni tretman prihoda i rashoda

 • temeljna načela utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit (razlika prihoda i rashoda prema računovodstvenim propisima)
 • trajno neoporezivi prihodi
 • trajno porezno nepriznati rashodi
 • privremeno porezno nepriznati rashodi iz privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice
 • neoporezivi prihodi iz privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 800,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor, sendvič i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.