Mjesto održavanja: Zagreb, 12. veljače 2019. (utorak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h). Očekivani završetak praktikuma oko 16,00 h.

 

1. Obveznici primjene HSFI-a i obveza revizije pojedinačnih financijskih izvještaja poduzetnika koji primjenjuju HSFI-e

2. Priznavanje, mjerenje i kontrola transakcija prema HSFI-ima

2.1. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina (HSFI 5, 6 i 8)

 • početno priznavanje i naknadno mjerenje - amortizacija i revalorizacija
 • naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
 • ulaganja u tuđu imovinu - priznavanje kao nematerijalne imovine
 • prestanak priznavanja i prodaja

2.2. Zalihe (HSFI 10)

 • početno priznavanje i naknadno mjerenje - trošak nabave/neto utrživa vrijednost
 • metode utroška zaliha
 • prestanak priznavanja i prodaja

2.3. Potraživanja, obveze, prihodi, rashodi i vremenska razgraničenja (HSFI 11, 13, 14, 15 i 16)

 • početno priznavanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda
 • naknadno mjerenje potraživanja i obveza - vrijednosna usklađenja i otpisi
 • vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
 • zabrana iskazivanja izvanrednih prihoda i rashoda

2.4. Financijska imovina i kapital (HSFI 9 i 12)

 • klasifikacija financijske imovine
 • početno priznavanje i naknadno mjerenje financijske imovine
 • evidentiranje nove pozicije rezervi fer vrijednosti u okviru kapitala
 • prestanak priznavanja i prodaja financijske imovine

2.5. Evidentiranje odgođenih poreza i utjecaj na financijski rezultat

3. Financijski izvještaji i objavljivanja (HSFI 1, HSFI 2)

 • specifičnosti kod izvještavanja o povezanim osobama
 • zahtjevi za objavljivanje u Bilješkama uz financijske izvještaje
 • zahtjevi Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja

4. Promjena računovodstvenih politika, procjena i ispravci pogrešaka (HSFI 3)

 • ispravljanje računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja
 • promjene računovodstvenih procjena (promjene amortizacijskih stopa i sl.)

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača i upute za sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2018. (časopisi "Financije, pravo i porezi br. 1/19 i 2/19).

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 800,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor, sendvič i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om). 

Pogodnosti za pretplatnike:

za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.