Plaće, bonusi, neoporezivi primici, konačni obračun pri zadnjoj isplati plaće, poseban postupak oporezivanja i godišnji odmori

Zagreb, 22.11.2019. (petak)

* Bodovi za revizore

Početak: 9,00 h (prijam od 8,30 h)

Očekivano trajanje praktikuma: 9,00 - 14,30 sati

 

Program:

1. Obračun predujma poreza na dohodak i doprinosa pri isplati plaće

▪ primjeri obračuna i iskazivanja u JOPPD
▪ naknade bolovanja kod radnika i obrtnika uz iskazivanje u JOPPD
▪ primici koji se ne iskazuju u JOPPD

2. Isplata bonusa

▪ obračun obveza pri isplati bonusa i iskazivanje u JOPPD

3. Članovi uprave

▪ obveza obračuna doprinosa i utvrđivanje razlike do propisane godišnje osnovice
▪ primjeri obračuna (puno, nepuno radno vrijeme) i iskazivanje u JOPPD
▪ umirovljenici kao članovi uprave

4. Isplata neoporezivih primitaka (prehrana, smještaj, vrtići, prigodne nagrade i dr.)

▪ koliko se može u 2019. godini isplatiti neoporezivih primitaka i kojih?
▪ moraju li radnici raditi cijelu  godinu da bi ostvarili pravo na neoporezive primitke?
▪ mogu li se isplatiti neoporezivi primitci ako je aktom društva to pravo već regulirano?
▪ isplata neoporezivih primitaka osobama u nepunom radnom vremenu
▪ evidentiranje neoporezivih primitaka u JOPPD

5. Paušalno oporezivanje

▪ tko može plaćati paušalni porez
▪ obračun paušalnog poreza

6. Druga djelatnost – utvrđivanje obveze doprinosa

▪ obveznici poreza na dohodak i poreza na dobit

7. Novosti od 1.1.2020.

▪ osobni odbitak, mlade osobe, novi neoporezivi primici

8. Konačni obračun pri zadnjoj isplati plaće

▪ obveznici sastavljanja konačnog obračuna
▪ uvjeti koji moraju biti zadovoljeni
▪ primjeri sastavljanja konačnog obračuna i popunjavanje JOPPD obrasca

9. Pripreme za godišnju prijavu poreza na dohodak

▪ obveznici podnošenja godišnje porezne prijave
▪ poseban postupak utvrđivanja poreza
▪ obveza podnošenja Obrasca INO-DOH uz primjere popunjavanja

10. Dividende i udjeli u dobiti iz zemlje i inozemstva

▪ oporezive i neoporezive isplate
▪ obračun poreza i iskazivanje u JOPPD

11. Evidencija o radnom vremenu

▪ evidentiranje radnog vremena za radnike na izdvojenom mjestu rada, za članove uprave, menadžere i rukovodeće osobe
▪ način i rok vođenja evidencija
▪ rok za unošenje podataka u Evidenciju o radnom vremenu
▪ obveze radnika
▪ posebne evidencije

12. Ostvarivanje i korištenje prava na godišnji odmor

▪ stjecanje prava na godišnji odmor i njegovo trajanje
▪ korištenje odmora u dijelovima i prenošenje u sljedeću godinu
▪ radnici s pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
▪ naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
▪ naknada za neiskorišteni godišnji odmor

 

Pisani materijal: preslike prezentacija predavača

Predavači:

Sanja Živko, dipl. oec., mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Dinko Lukač, dipl. oec. i Ljubica Đukanović, mr. iur.

Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 825,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 725,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada iznosi 725,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

*OVLAŠTENI REVIZORI: prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom seminaru ovlaštenim revizorima priznat će se 5 bodova iz ostalih područja.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.