Vrijeme i mjesto održavanja: Zagreb, 25. rujna 2018. (utorak), Hotel International, Miramarska cesta 24

Početak u 9,30 sati; prijam od 8,45 sati

 

Program:

  • Sastavljanje i naknadna usuglašavanja Izjave (pravilnika) o zaštiti osobnih podataka, obvezni elementi - što se mora, što se može i kako, obveza javne objave, alternativne mogućnosti i dr.,
  • Izrada i naknadne dopune Odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, kad je službenik radnik, kad je vanjski suradnik i dr. alternativne mogućnosti,
  • Ugovor između voditelja i izvršitelja obrade, obvezni sadržaj, dodatne dopune i izmjene, s posebnim osvrtom na ugovaranje računovodstvenih usluga,
  • Kako zaštititi osobne podatke radnika, sastavljanje i naknadna usuglašavanja odgovarajuće dokumentacije, alternativne mogućnosti,
  • Sadržaj, izmjene i dopune Izjave o povjerljivosti koju potpisuju radnici koji u svom radu koriste osobne podatke, alternativne mogućnosti,
  • Sadržaj, izmjene i dopune Izjave o povjerljivosti koju potpisuju poslovni partneri ako za potrebe poduzetnika/voditelja obrade koriste osobne podatke radnika i/ili osobne podatke klijenata, alternativne mogućnosti,
  • Privola kupaca, klijenata i drugih osoba - sadržaj, izmjene i dopune, alternativne mogućnosti,
  • Ustroj Evidencije o aktivnostima voditelja obrade osobnih podataka, propisani sadržaj, te izmjene i dopune već uspostavljenih evidencija,
  • Ustroj Evidencije o aktivnostima izvršitelja obrade osobnih podataka, propisani sadržaj, te izmjene i dopune već uspostavljenih evidencija,
  • Ogledni primjer Odluke o korištenju videonadzora.

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Ljubica Đukanović i Vedran Jelinović

Pisani materijal: Knjižica sa „šprancama“ akata za GDPR (TEB-ov poslovni info br. 8-9/2018) i preslike slajdova predavača sa razradom alternativa, blok i olovka. Dodatne primjerke TEB-ovog poslovnog infa br. 8-9/2018 polaznici će na praktikumu moći kupiti po cijeni od 120,00 kn/kom.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za sudjelovanje na praktikumu iznosi 820,00 kn (s uključenim PDV-om). Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (s uključenim PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

- pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja, koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju po sudioniku u iznosu od 720,00 kn (s uključenim PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.