Program

Mjesto održavanja: Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Datum održavanja: 8. svibnja 2018. (utorak)

Početak u 9,30 sati (prijem sudionika od 8,45 sati)

 

Program: 

 1. Nabava, prodaja i korištenje osobnih vozila prema računovodstvenim i poreznim propisima te novoj Uputi Porezne uprave
 • Evidentiranje nabave službenih osobnih vozila
  • nabavna vrijednost osobnih vozila prema računovodstvenim propisima
  • ograničenja odbitka pretporeza kod nabave osobnih vozila i ostalih dobara i usluga u vezi s osobnim vozilima od 1.1.2018.
  • kako se računa nabavna vrijednost do 400.000,00 kn za potrebe odbitka pretporeza prema novoj Uputi Porezne uprave?
  • evidentiranje nabave osobnih automobila i ostalih dobara i usluga u vezi s osobnima automobilima u Obrascu PDV
  • oporezivanje posebnim porezom na motorna vozila i plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila
  • stjecanje novih motornih vozila iz druge države članice
  • stjecanje rabljenih motornih vozila iz druge države članice i dr.
 • Porezno priznavanje troškova korištenja (gorivo, servis, amortizacija, operativni leasing i dr.) osobnih vozila prema poreznim propisima i najnovijoj uputi Porezne uprave
  • porezno priznavanje troškova korištenja kada se vozilo koristi isključivo u službene svrhe
  • porezno priznavanje troškova korištenja kada se vozilo koristi u službene i privatne svrhe - tzv. korištenje na 24 sata
 • Obračun PDV-a kod korištenja službenog osobnog vozila za privatne svrhe prema novoj Uputi Porezne uprave
 • Evidentiranje prodaje službenih osobnih vozila
  • kada obračunati PDV, a kada ne?
  • računovodstveni postupci evidentiranja prodaje dugotrajne imovine i dr. 
 1. Obračun poreza na dohodak za korištenje službenih osobnih vozila u privatne svrhe prema poreznim propisima i novoj uputi Porezne uprave
 • utvrđivanje plaće u naravi po osnovi korištenja službenog osobnog vozila u privatne svrhe i evidentiranje u JOPPD obrascu
 • korištenje službenog osobnog vozila u privatne svrhe od strane osoba koje nisu zaposlene u društvu
 • korištenje službenog osobnog vozila u privatne svrhe od strane vlasnika društva ili obrta 
 1. Korištenje privatnih automobila u službene svrhe i locco vožnja
 1. Službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu
 • službeni put  - propisani uvjeti za priznavanje službenog puta (rok trajanja, udaljenost, polazište, povratak i dr.)
 • nalog za službeno putovanje - kome se ispostavlja, obvezni sadržaj, obveza izvještaja o obavljenom putovanju
 • isplata predujma za službeni put u tuzemstvo i inozemstvo
 • devizni propisi
 • što i koliko se neoporezivo može isplatiti troškova za službeno putovanje?
 • troškovi putovanja - radnika, nezaposlenih osoba, vlasnika poduzeća, obrtnika, vanjskih suradnika neprofitnih organizacija
 • obračun naloga, rok za predaju naloga i vjerodostojna dokumentacija uz putni nalog (računi, obračuni, potvrde i dr.)
 • kako obračunati dnevnice?
 • isplata umanjene dnevnice zbog osigurane prehrane na službenom putu
 • obračun ostalih troškova službenog putovanja (reprezentacija, kupljeni uredski pribor i dr.)
 • doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu - u kojim se slučajevima obračunava?
 • izuzeće od ovrhe naknada troškova službenog putovanja
 • iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD 

Predavači:

 • TEB-ovi savjetnici: Dinko Lukač i Domagoj Zaloker 

Pisani materijal:

Priručnik s preslikama slajdova predavača na kojima su obrađene sve teme praktikuma, uključujući i praktične primjere knjiženja, poreznih obračuna, evidencija, izvještavanja na Obrascu JOPPD i dr. 

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na praktikumu po sudioniku iznosi 650,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen navedeni pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om). 

Pogodnosti za pretplatnike:

jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena;

za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 550,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena. 

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Ostale napomene:

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza praktikuma, u kojem slučaju će iznos uplaćene kotizacije biti odmah vraćen na račun uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 4571-640.