Program

Vrijeme i mjesto održavanja: Zagreb, 14. rujna 2018. (petak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Početak: 9,30 sati; prijam: 8,45 sati

 

Program: 

1. Računovodstveni i porezni aspekt nabave osobnih automobila

 • Kako se utvrđuje i knjiži nabavna vrijednost osobnog automobila?
 • Kako se ispravno odbija pretporez prilikom nabave osobnog automobila?
 • Kako se u smislu odbitka pretporeza računa 400.000,00 kn nabavne vrijednosti?
 • Što se evidentira u Obrascu PDV prilikom nabave osobnog automobila?
 • Kada se plaća posebni porez na motorna vozila i tko ga i koliko treba platiti?
 • Što je upravna pristojba na stjecanje rabljenih automobila i kada i kako se plaća?
 • Kako se oporezuje nabava osobnih automobila iz inozemstva?
 • Ostale aktualnosti i pitanja iz prakse…

2. Računovodstveni i porezni aspekt korištenja osobnih automobila u službene i privatne svrhe

 • Koliko troškova se može porezno priznati?
 • Što znači korištenje u službene svrhe i kako utječe na priznavanje troškova?
 • Što znači korištenje u službene i privatne svrhe i kako utječe na priznavanje troškova?
 • Kako se odbija pretporez kod troškova korištenja osobnih automobila i koji je porezni tretman PDV-a koji se ne može odbiti?
 • Obračunava li se PDV kod korištenja automobila u privatne svrhe (tzv. 24-satno korištenje)?
 • Ostale aktualnosti i pitanja iz prakse…

3. Računovodstveni i porezni aspekt prodaje automobila

 • Kada se može koristiti oslobođenje od plaćanja PDV-a?
 • Može li se kod prodaje koristiti poseban postupak oporezivanja marže?
 • Kako se knjiži prodaja osobnog automobila prema računovodstvenim propisima?
 • Ostale aktualnosti i pitanja iz prakse…

4. Porezni aspekt korištenja službenih osobnih automobila u privatne svrhe

 • Utvrđivanje plaće u naravi za radnika i evidentiranje u Obrascu JOPPD
 • Utvrđivanje drugog dohotka u naravi osobi koja nije zaposlena u društvu
 • Kako se utvrđuje poduzetnička plaća u naravi?

5. Porezni tretman locco vožnje i sadržaj evidencije

6. Službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu

 • Službeni put  - rok trajanja, udaljenost, polazište, povratak i dr.
 • Nalog za službeno putovanje - sadržaj, izvještaj o obavljenom putovanju, obračun naloga, vjerodostojna dokumentacija uz putni nalog (računi, obračuni, potvrde i dr.)
 • Što i koliko se neoporezivo može isplatiti troškova za službeni put?
 • Kada se isplaćuje puna, a kada umanjena dnevnica?
 • Porezni tretman ostalih troškova na službenom putovanju (reprezentacija, kupljeni uredski pribor i dr.)
 • Može li se istodobno ostvariti pravo na dnevnicu i na prekovremeni rad?
 • Kada se obračunava doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu?
 • Da li su troškovi službenog puta izuzeti od ovrhe?
 • Kako se iskazuju troškovi službenog puta u Obrascu JOPPD?

 

Predavači:

 • TEB-ovi savjetnici: Dinko Lukač i Domagoj Zaloker

Pisani materijal:

Priručnik sa preslikama slajdova predavača na kojima su obrađene sve teme praktikuma, uključujući i praktične primjere knjiženja, poreznih obračuna, evidencija, izvještavanja na Obrascu JOPPD i dr.

Knjiga  „AUTOMOBILI I SLUŽBENA PUTOVANJA“:

Polaznici ovog praktikuma mogu kupiti novi TEB-ov priručnik „AUTOMOBILI I SLUŽBENA PUTOVANJA“ (autori: Dinko Lukač i Domagoj Zaloker, opseg: 168 str., srpanj 2018.), u kojem je na primjerima iz prakse detaljno obarđena ova problematika, po cijeni koja uz popust od 20% u iznosi 200,00 kn (sa PDV-om) po primjerku. Predmetni popust vrijedi zaključno s danom održavanja praktikuma ili do isteka zaliha.

Polaznici praktikuma koji žele kupiti ovaj novi TEB-ov priručnik mogu uplatiti kotizaciju uvećanu za 200,00 kn, pa će kupljenu knjigu podići zajedno sa pisanim materijalom za praktikum na TEB-ovoj recepciji prije uklaska u dvoranu.   

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na praktikumu po sudioniku iznosi 700,00 kn (sa PDV-om). U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (sa PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja:

- za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada iznosi 600,00 kn (sa PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Ostale napomene:

Broj polaznika praktikuma je ograničen, pa molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza praktikuma, u kojem slučaju će iznos uplaćene kotizacije biti odmah vraćen na račun uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 4571-640.