TEB u suradnji s Finom organizira
tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2022.

23. i 24.3.2023.
Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta
Početak od 9,30 sati
Prijam od 9,00 sati
Trajanje: svaki dan od 9,30 do oko 15,00 sati

10 bodova za ovlaštene revizore*

Na TEB-ovom tradicionalnom dvodnevnom savjetovanju koje TEB organizira u Opatiji već 70-tak godina, ovaj put u suradnji s Finom, polaznici će saznati sve potrebno za zakonito sastavljanje, predaju i javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2022. godinu. A kako je s 1.1.2023. hrvatska kuna zamijenjena eurom, kod otvaranja početnih stanja, podjele dobiti i pokrića gubitka, ali i kod predujmova poreza i dr., javit će se mnoga neuobičajena pitanja i dvojbe, koje ćemo kroz izlaganja i odgovore na pitanja u potpunosti razriješiti na ovom savjetovanju. Osim toga, polaznici će se upoznati i sa svim bitnim novostima u primjeni poreznih i drugih propisa u 2023. godini.   

Program:

PRVI DAN (23.3.2023.):

1. GFI za potrebe statistike i javnu objavu – primjena Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja

 • Obveznici izrade godišnjih financijskih izvještaja za 2022.
 • Koje GFI i koju dokumentaciju su poduzetnici dužni dostaviti u Finu
 • Razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika (izračunavanje prosječnog broja radnika i dr.)
 • Standardna i ostala dokumentacija za mikro, male, srednje i velike poduzetnike, te matice grupa koje provode konsolidaciju
 • Napomene uz izradu GFI za potrebe statistike
 • Rokovi za sastavljanje i predaju GFI-a za 2022. za statističke potrebe i javnu objavu
 • Potpisivanje GFI i dokumentacije
 • Mogućnosti i načini dostave GFI i propisane dokumentacije u Finu
 • Mogućnosti i postupak kod naknadne promjene GFI i javne objave promijnjenih GFI i dr.

2. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022.

 • Napomene uz sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka za 2022.
 • Zaključna knjiženja i knjiženje konačne obveze poreza na dobit
 • Utvrđivanje konačnog rezultata poslovanja za 2022.
 • Izrada bilješki uz financijske izvještaje za 2022.
 • Napomene uz sastavljanje izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i dr.

3. Sastavljanje ostalih godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja prema HSFI i MSFI (godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva, izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru, nefinancijsko izvješće i priprema obveznih izvješća poduzetnika prema ZTD-u)

 • Obveznici sastavljanja godišnjeg i ostalih izvješća prema ZOR-u i ZTD-u, te načini i rokovi njihovog sastavljanja i podnošenja i dr.

4. Preračunavanje početnih stanja s 1.1.2023. u euro i knjiženja

 • Otvaranje poslovnih knjiga u eurima na dan 1.1.2023.
 • Primjer preračunavanja stanja u poslovnim knjigama iz kuna u eure i evidentiranje utvrđenih razlika na 1.1.2023.
 • Preračunavanje potraživanja i obveza u eurima na dan 1.1.2023.
 • Preračun trećih valuta (USD, CHF, GBP i dr.) u euro na dan 1.1.2023. i priznavanje tečajnih razlika u 2023.
 • Otpis potraživanja/obveza po sili zakona
 • Preračunavanje i usklađivanje temeljnog kapitala trgovačkih društava i dr.

5. Podjela dobiti i pokriće gubitka, s osvrtom na posljedice promjene kuna u eure

 • Postupak utvrđivanja GFI-a za 2022. i donošenje odgovarajuće odluke
 • Donošenje odluke o raspodjeli dobiti i/ili pokriću gubitka za 2022.
 • Redoslijed raspodjele dobiti i pokrića gubitka u d.o.o.-u, j.d.o.o.-u i d.d.-u
 • Formiranje obveznih rezervi prema odredbama ZTD-a i ZOR-a
 • Oporezivanje isplata dobiti i predujmova dobiti i dr.

6. Odgovori na pitanja polaznika (teme 1. dana)

DRUGI DAN (24.3.2023.):

1. Sastavljanje godišnjih prijava poreza na dobit za 2022.

 • Popunjavanje Prijava poreza na dobit - PD i PD-NN obrazaca za 2022.
 • Porezno nepriznati rashodi za 2022. godinu
 • Porezne olakšice koje smanjuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu
 • Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022. i za 2023.
 • Popunjavanje PD IPO obrasca za 2022.
 • Tko sastavlja i podnosi PD-KID obrazac?
 • Plaćanje obveze PD-a po podnesenoj poreznoj prijavi za 2022. u eurima
 • Predujmovi poreza na dobit za 2023. u eurima i dr.

2. Primjena Zakona o dodatnom porezu na dobit

 • Primjena odredbi Zakona i Pravilnika o dodatnom porezu na dobit
 • Tko su obveznici dodatnog poreza na dobit?
 • Utvrđivanje osnovice dodatnog poreza na dobit
 • Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu – Obrazac DPD

3. Novosti u oporezivanju dobiti u 2023.

 • Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 • Porezni tretman osobnih automobila od 1.1.2023.
 • Novi obrasci poreznih prijava za 2023. godinu

4. Aktualnosti kod poreza na dohodak za 2022. i 2023. godinu

 • Plaća za puno/nepuno radno vrijeme, umanjenje obračunanog poreza i neplaćanje doprinosa za ZO
 • Minimalna plaća za 2023.i Iznos naknade zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom u 2023.
 • Primjena propisanih osnovica za obračun doprinosa na primjerima
 • Plaća u novcu i u naravi za primjenu najviše mjesečne osnovice
 • Isplata plaće i bonusa uz primjenu najviše godišnje osnovice
 • Povrat doprinosa uplaćenog iznad najviše godišnje osnovice za 2022.
 • Utvrđivanje godišnje osnovice za obračun doprinosa za člana uprave za 2022.
 • Propisani iznosi neoporezivih primitaka u eurima u 2023. godini
 • Novi neoporezivi primitak u 2023.
 • Troškovi prehrane i smještaja radnika
 • Stipendije i drugi neoporezivi primici u 2023.
 • Naknada za rad studenta putem student servisa u 2023.
 • Isplata dobiti fizičkim osobama
 • Isplata drugog dohotka u 2023.
 • Iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi u 2023.
 • Ostale porezne i druge aktualnosti u 2023.

5. Godišnji obračun doprinosa, članarina, renti i naknada za 2022. i novosti za 2023.

 • Obveznici članarine turističkim zajednicama, osnovica i propisane stope za 2022. godinu
 • Iznos članarine za privatne iznajmljivače u 2023.
 • Obveznici spomeničke rente, osnovica i propisana stopa za 2022.
 • Novi iznosi spomeničke rente u 2023. određeni u eurima
 • Obveznici plaćanja naknade za OKFŠ, propisana osnovica i stopa za 2022.
 • Članarina HGK za 2022. i aktualnosti za 2023. godinu
 • Komorski doprinos obrtnika za 2022. i aktualnosti za 2023. i dr.

6. Izmjene Zakona o doprinosima od 1.4.2023.

 • Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje, novi koeficjenti i dr.

7. Primjena propisa o PDV-u od 1.1.2023.

 • Primjena odredbi Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1.1.2023.
 • Novi PDV obrazac i nove Knjige I-RA i U-RA u eurima za 2023.
 • Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om

8. Fiskalizacija u 2023.

 • Blagajnički maksimum i interni akt u 2023.
 • Druge aktualnosti u postupku fiskalizacije

9. Odgovori na pitanja polaznika (teme 2. dana)

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Predavači: Branka Viduka, voditeljica Fininog Centra za registre i TEB-ovi viši savjetnici/ce: mr. sc. Ida Dojčić, Domagoj Zaloker i Dinko Lukač

Kotizacija za dvodnevno savjetovanje:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada po polazniku s uključenim popustom iznosi 135,00 eura (1017,16 kuna), ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2023. godinu podmirena.

 3. Za sve ostale sudionike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 160,00 eura (1205,52 kuna) po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 145,00 eura (1092,50 kuna).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Kotizacija za jednodnevno savjetovanje (prvi ili drugi dan):

 1. Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ plaćaju kotizaciju u iznosu od 80,00 eura (602,76 kuna) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2023. godinu podmirena.

 3. Nepretplatnici plaćaju kotizaciju u iznosu 95,00 eura (715,78 kuna) po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 87,00 eura (655,50 kuna).

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na predavanjima,
 • odgovore na pitanja,
 • pisani materijal - uvezane preslike slajdova predavača,
 • radni pribor (blok i olovka),
 • napitak i kolačiće za vrijeme stanke,
 • sudjelovanje na večernjem druženju uz glazbu, bon za piće i nagradno izvlačenje.

Prijava: Broj polaznika savjetovanja je ograničen i OBVEZNA je prethodna prijava. Prijava se dostavlja u TEB najkasnije 1 dan prije datuma održavanja savjetovanja, putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Smještaj:

Polaznici savjetovanja sami rezerviraju i plaćaju smještaj u hotelu po povlaštenoj cijeni, direktno preko web stranice Hotela putem linka: TEB Savjetovanje 03/2023

Kod: TEB0323 

Cijene s popustom za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Gardenija (***) – standard sobe

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 86,00 EUR (647,97 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 126,00 EUR (949,34 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 71,00 EUR (534,95 kn)
 • Polupansion 91,00 EUR (685,64 kn)

Hotel Agava  (****) – standard sobe

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 90,00 EUR (678,53 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 130,00 EUR (979,49 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 75,00 EUR (565,09 kn)
 • Polupansion 95,00 EUR (715,78 kn)

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****) – superior sobe Camellia

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 125,00 EUR (941,81 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 165,00 EUR (1243,19 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 114,00 EUR (858,93 kn)
 • Polupansion 134,00 EUR (1009,62 kn)

* Prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom oba dana savjetovanja, ovlaštenim revizorima priznat će se 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Za sudjelovanje na  jednom danu savjetovanja priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju savjetovanja.