TEB organizira
tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2023.
(i porezne aktualnosti u 2024.)

Sponzor: Fina

14. i 15. ožujka 2024. (četvrtak i petak)
Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta

Početak od 9,30 sati
Prijam od 9,00 sati
Trajanje: prvi i drugi dan od 9,30 do oko 15,00 sati

10 bodova za ovlaštene revizore*

Izrada godišnjih financijskih izvještaja zahtjevan je računovodstveni posao koji uključuje i utvrđivanje svih poreznih obveza. Pritom računovođe primjenjuju propise za 2023. godinu, ali u svom svakodnevnom radu istovremeno primijenjuju izmijenjene propise za 2024. godinu.

Na ovom tradicionalnom dvodnevnom savjetovanju koje TEB održava već 70-ak godina, polaznici će kroz rad na primjerima iz prakse i odgovore na pitanja steći napredna znanja potrebna za zakonitu izradu godišnjih financijskih izvještaja i prijava poreza na dobit za 2023. godinu, ali i za primjenu izmijenjenih poreznih propisa u 2024. godini.

Program:

PRVI DAN (14.3.2024.):

 1. GFI za potrebe statistike i javnu objavu - obveznici, vrste, propisana dokumentacija i rokovi
 • Obveznici sastavljanja i podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za 2023.
 • Razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika za 2023. i 2024.
 • Rokovi podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2023.
 • Sadržaj standardne i nestandardne dokumentacije koja se podnosi Fini za potrebe statistike i javne objave za mikro, male, srednje i velike poduzetnike te matice grupe poduzetnika koje provode konsolidaciju
 • Napomene uz popunjavanje referentne stranice GFI-a (razdoblje izvještavanja, vrsta izvještaja, svrha predaje, prosjek broja zaposlenih, broj zaposlenih prema satima rada i dr.)
 • Dodatne napomene uz izradu GFI-a za potrebe statistike (dodatni podaci i dr.)
 • Sastavljanje i podnošenje GFI-a i ostale dokumentacije kod statusnih promjena, stečaja, likvidacije i prestanka poslovanja bez provedbe postupka likvidacije
 • Način podnošenja i potpisivanje GFI-a i ostale dokumentacije
 • Mogućnosti i postupak kod naknadne promjene i podnošenje izmijenjenih GFI-a i dr.
 1. Zaključna knjiženja i utvrđivanje rezultata poslovanja za 2023. godinu
 2. Sastavljanje GFI mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika prema ZOR-u, pravilnicima i računovodstvenim standardima za 2023.
 • Napomene uz sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka za 2023.
 • Izrada bilješki uz financijske izvještaje za 2023., s osvrtom na okvir za sastavljanje bilješki mikro i malih poduzetnika od Odbora za standarde financijskog izvještavanja (OSFI)
 • Napomene uz sastavljanje izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Napomene uz izradu godišnjeg izvješća s izvješćem poslovodstva, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaja o plaćanjima u javnom sektoru, nefinancijskog izvješća i priprema obveznih izvješća poduzetnika prema ZTD-u
 • Preračunavanje i iskazivanje usporednih podataka iz 2022.
 • Preračunavanje i obveza usklađivanja temeljnog kapitala j.d.o.o.-a, d.o.o.-a i d.d.-a i dr.
 1. Sastavljanje godišnjih prijava poreza na dobit za 2023.
 • Popunjavanje Prijava poreza na dobit – novi Obrasci PD i PD-NN za 2023.
 • Porezno nepriznati rashodi i ostala uvećanja porezne osnovice (amortizacija, osobni automobili, reprezentacija, vrijednosna usklađenja, manjkovi i dr.)
 • Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2023.
 • Porezne olakšice i ostale stavke koje smanjuju poreznu osnovicu (dividende i udjeli u dobiti, naplata otpisanih potraživanja, državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te istraživačko-razvojne projekte i dr.)
 • Prijenos poreznog gubitka i utvrđivanje razdoblja njegovog korištenja
 • Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji koji smanjuju poreznu obvezu (potpomognuta područja i poticaji ulaganja)
 • Obveznici podnošenja i način popunjavanja Obrasca PD-IPO za 2023. (transakcije s povezanim osobama)
 • Obveznici podnošenja Obrasca PD-KID za 2023. (kontrolirana inozemna društva)
 • Novi rok dospijeća razlike za uplatu / povrat po podnesenoj PD prijavi za 2023.
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2024. prema novim odredbama i dr.
 1. Godišnji obračun doprinosa, članarina, renti i naknada za 2023.
 • Članarina turističkim zajednicama - obveznici, osnovica, propisane stope i godišnji obračun za 2023.
 • Spomenička renta - obveznici, osnovica, propisana stopa i godišnji obračun za 2023.
 • Obračun i plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • Obračun naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ)za 2023. godinu
 • Komorski doprinos obrtnika za 2023. i dr.
 1. Odgovori na pitanja polaznika (teme 1. dana)

DRUGI DAN (15.3.2024.):

 1. Podjela i isplata dobiti i pokriće gubitka
 • Postupak utvrđivanja GFI-a za 2023.
 • Donošenje odluke o raspodjeli dobiti i/ili pokriću gubitka za 2023.
 • Redoslijed raspodjele dobiti i pokrića gubitka u d.o.o.-u, j.d.o.o.-u i d.d.-u
 • Formiranje obveznih rezervi prema odredbama ZTD-a i ZOR-a
 • Oporezivanje isplata dobiti i predujmova dobiti i dr.
 1. Izmjene ZOR-a i pravilnika u 2024. godini
 2. Aktualnosti kod plaća, poreza na dohodak i neoporezivih primitaka za 2023. i 2024. godinu
 • Plaća za puno/nepuno radno vrijeme, umanjenje obračunanog poreza i neplaćanje doprinosa za ZO
 • Umanjenje osnovice za MO I. stup - iskazivanje/ispravci u JOPPD
 • Minimalna plaća za 2024. godinu
 • Iznos naknade zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom u 2024.
 • Članovi uprave – nove osnovice za 2024.
 • Obračun drugog dohotka u 2024. (ugovori o djelu i dr.)
 • Novi propisani iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini i mogućnosti isplate
 • Oporezivanje isplate dividendi/udjela u dobiti od 1.1.2024.
 • Ostale aktualnosti
  • napojnice – porezni tretman od 1.1.2024.
  • sezonski rad u poljoprivredi – novi dnevni iznos plaće
  • utvrđivanje predujmova kod samostalnih djelatnosti
 • Povrat doprinosa uplaćenog iznad najviše godišnje osnovice za 2023. i dr.
 1. Doprinosi, članarine, rente i naknade - novosti u 2024.
 • Iznos članarine za privatne iznajmljivače u 2024.
 • Novi iznosi spomeničke rente u 2024.
 • Članarina HGK za 2024. godinu
 • Komorski doprinos obrtnika za 2024. i dr.
 1. Novosti u oporezivanju dobiti u 2024.
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 • Novi pragovi u eurima od 1.1.2024.
 • Novi uvjeti za porezno priznavanje donacija u 2024.
 • Otpis zastarjelih potraživanja
 • Porezni tretman troškova podmićivanja
 • Porez na dobit po odbitku prema novim odredbama
 • Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2024.
 • Novi obrasci PD prijava za 2024. godinu
 1. Primjena propisa o PDV-u u 2024.
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • Novi PDV pragovi u eurima od 1.1.2024.
 • Nove odredbe o naknadnom ispravku porezne osnovice i PDV-a od 1.1.2024.
 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a u slučaju oporeziva ili popusta – praktični primjeri
 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a zbog nemogućnosti naplate – praktični primjeri
 • Obavijest Poreznoj upravi o obavljenom ispravku porezne osnovice
 • Ispravak pretporeza kod kupca - dužnika
 • Nove obveze za pružatelje platnih usluga radi suzbijanja prekograničnih prijevara u vezi s PDV-om
 1. Fiskalizacija u 2024.
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Blagajnički maksimum od 1.1.2024.
 • Obveza fiskalizacija naplaćenih napojnica
 • Plaćanje gotovim novcem kod obveznika fiskalizacije
 • Provjera izdanog i fiskaliziranog računa
 • Propisani iznosi u eurima
 1. Odgovori na pitanja polaznika (teme 2. dana)

Predavači:

Branka Viduka, voditeljica Fininog Centra za registre
mr. sc. Ida Dojčić ovlaštena porezna savjetnica, TEB Porezno savjetništvo d.o.o.
TEB-ovi viši savjetnici: Domagoj Zaloker i Dinko Lukač

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija za dvodnevno savjetovanje:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada po polazniku s uključenim popustom iznosi 140,00 eura, ako je obveza za 2024. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2024. godinu podmirena. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 140,00 eura.

 3. Za sve ostale sudionike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 165,00 eura po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 150,00 eura.

Sudionici samo jednog dana savjetovanja (prvi ili drugi dan):

 1. Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ plaćaju kotizaciju u iznosu od 80,00 eura po polazniku, ako je obveza za 2024. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2024. godinu podmirena. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 80,00 eura.

 3. Nepretplatnici plaćaju kotizaciju u iznosu 95,00 eura po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 85,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanjima, odgovore na pitanja, pisani materijal (uvezane preslike slajdova predavača) i radni pribor (blok i olovka),  osvježenje za vrijeme stanki, a kod dvodnevnog savjetovanja i sudjelovanje na večernjem druženju uz glazbu, bon za piće i nagradno izvlačenje.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Broj polaznika savjetovanja je ograničen i OBVEZNA je prethodna prijava. Prijava se dostavlja u TEB najkasnije 5 dana prije datuma održavanja savjetovanja, putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Smještaj:

Polaznici savjetovanja smještaj rezerviraju i plaćaju u hotelu po povlaštenoj cijeni. 

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: SASTAVLJANJE GFI I POREZNIH PRIJAVA ZA 2023.

Kod: GFI0324

Kontakt podrške kod rezervacije smještaja u hotelu:

Vedran Barjašić

vedran.barjasic@amadriapark.com

Cijene s popustom za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Continental (***)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 106,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 166,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 90,00 EUR
 • Polupansion 120,00 EUR

Hotel Agava  (****)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 116,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 176,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 100,00 EUR
 • Polupansion 130,00 EUR

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 140,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 200,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 123,00 EUR
 • Polupansion 153,00 EUR

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 1,50 eura po osobi i danu.

Cijena garaže: 15,00 eura po danu.  

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom dvodnevnom savjetovanju revizorima priznati 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz osnovnih aktivnosti iz računovodstvenog područja. Za sudjelovanje na samo jednom danu savjetovanja revizorima će se priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz osnovnih aktivnosti iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i upisati se u listu revizora na recepciji TEB-a.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju savjetovanja.