• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 154/23) TEB organizira program usavršavanja koji je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa (8 nastavnih sati).
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja – dostava na mail u pdf formatu.

Mjesto i vrijeme održavanja:  
  
     

 • Opatija - Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta
 • Seminar, 30.9.2024. (ponedjeljak)
 • 8 školskih sati
 • Ev. broj usavršavanja 2024-0250

Početak usavršavanja: u 09,15
Završetak usavršavanja: u 16,45

Prijam od: 08,45
Pauza za kavu: od 11,00 do 11,30
Pauza za ručak: od 13,00 do 14,00

Kako dobiti kvalitetnu ponudu?
Tko je tko u ponudi?

Program usavršavanja:

Kako dobiti kvalitetnu ponudu? (4 šk sata)

 1. Izbor kriterija za odabir ponude koji stoje na raspolaganju naručitelju
 2. Tehnička specifikacija i troškovnik
 3. Pravila određivanja kriterija i primjena kriterija povezanih s predmetom nabave
 4. Uvjeti sposobnosti koji se (ne) smiju koristiti i kao kriterij ENP-a
 5. Način utvrđivanja ENP-a na temelju cijene ili troška
 6. Trošak životnog vijeka
 7. Uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke
 8. Kriterij za odabir ponuda na novom EOJN RH (opis kriterija i parametri, automatsko rangiranje, formule i dr.)
 9. Nepravilnosti i rizici pri određivanju kriterija za odabir ponude
 10. Prava gospodarskih subjekata u slučaju sumnje na nezakonito određene elemente kriterija za odabir ponude
 11. Provjera informacija dostavljenih od ponuditelja i mogućnost pojašnjenja i upotpunjavanja u vezi s kriterijima ENP-a
 12. Primjeri dobre i loše prakse određivanja kriterija ENP-a
 13. Pregled aktualne prakse DKOM-a i VUS RH

Tko je tko u ponudi? (4 šk sata)

 1. Uloge u slučaju više gospodarskih subjekata u jednoj ponudi
 2. Uvjeti i kriteriji za podugovaratelje
 3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
 4. Stručnjaci u ugovoru o javnoj nabavi
 5. Sudjelovanje gospodarskog subjekta u pripremi postupka javne nabave
 6. Prikaz predaje ponude te popunjavanje ESPD-a u novom EOJN RH
 7. Koja dokumentacija se prilaže uz ponudu, a koja naknadno
 8. Ključne točke dokumentacije o nabavi na koje posebno treba obraćati pažnju
 9. Traženje pojašnjenja i izmjena dokumentacije o nabavi i žalba na dokumentaciju o nabavi
 10. Pravna zaštita u slučaju sumnje na pogodovanje drugim subjektima i predmetima nabave
 11. Podnošenje žalbe o otvorenom postupku
 12. Pregled EU okvira i prakse Suda EU u vezi s ograničavanjem pristupa javnoj nabavi gospodarskim subjektima iz trećih zemalja
 13. Pregled aktualne prakse DKOM-a i VUS RH

Ivica Pranjić, dipl. oec.
i
Vedran Jelinović, dipl. iur.

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija za oba redovita usavršavanja (30.9. i 1.10.):

 1. Za pretplatnike TEB-ovog Portala Javna nabava naknada za sudjelovanje na dvodnevnom redovitom usavršavanju iznosi 270,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe plaća naknadu za sudjelovanje s uključenim popustom u iznosu od 240,00 eura.
 1. Za sve ostale sudionike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na dvodnevnom redovitom usavršavanju iznosi 300 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 270,00 eura.

Sudionici samo jednog redovitog usavršavanja (30.9. ili 1.10.):

 1. Za pretplatnike TEB-ovog Portala Javna nabava naknada za sudjelovanje na dvodnevnom redovitom usavršavanju iznosi 140,00 eura po polazniku, odnosno u slučaju prijave 3 i više sudionika iz iste pravne osobe 130,00 eura po polazniku.

 2. Nepretplatnici plaćaju kotizaciju u iznosu 160,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 144,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal, ručak te kava i osvježenje za vrijeme pauze.

Broj polaznika je ograničen, a predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke.

Polaznici smještaj rezerviraju i plaćaju u hotelu po povlaštenoj cijeni. 

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: koji objavljujemo uskoro

Kod: uskoro

Cijene s popustom za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Continental (***)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 140,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 200,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 120,00 EUR
 • Polupansion 150,00 EUR

Hotel Agava  (****)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 150,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 210,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 130,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 160,00 EUR

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 160,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 220,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 140,00 EUR
 • Polupansion 170,00 EUR

Boravišna pristojba iznosi 2,00 eura po osobi i danu.

Cijena garaže: 15,00 eura po danu.  

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.