Dvojno iskazivanje, opskrba s gotovinom i dr. aktualnosti uz uvođenje eura

- Seminar: 31.8.2022. (srijeda) - Sheraton Hotel Zagreb, Ul. kneza Borne 2
- Webinar: 1.9.2022. (četvrtak)

Početak seminara i webinara: u 9,30 sati
Prijam na seminaru i webinaru od 9,00 sati
Trajanje: do oko 14 sati

*3 boda za ovlaštene revizore

Obveznici dvojnog iskazivanja su prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj svi pravni subjekti koji prodaju i/ili isplaćuju fizičkim osobama: svi poslodavci, poduzetnici, proračuni, proračunski i izvan proračunski korisnici, neprofitne organizacije i obrtnici. Obveznici su dužni dvojno iskazati cijene svojih proizvoda, robe i usluga, te plaće, honorare i dr.  najkasnije od 5. rujna 2022. godine. Osim toga, za uspješan prelazak na novu valutu, pravne osobe trebaju se na vrijeme opskrbiti gotovinom eura.  

Na seminaru (i webinaru) će se kroz rad na brojnim primjerima iz prakse polaznici upoznati s obvezom i mogućostima iskazivanja dvojnih cijena i drugih novčanih iskaza, načinom ospkrbe gotovim novcem eura i načinom evidentiranja tih poslovnih događaja u poslovnim knjigama i poreznim prijavama poduzetnika.

Program seminara i webinara:

 1. Obveznici i obveza dvojnog iskazivanja
 • Tko su sve obveznici dvojnog iskazivanja cijena?
 • Početak i trajanje obveze dvojnog iskazivanja
 • Pravila za preračunavanje i zaokruživanje kod dvojnog iskazivanja - praktični primjeri
 • Dvojne cijene, promjene cijena i dvojno iskazivanje
 • Iznimke od obveze iskazivanja dvojnih cijena
 • Obvezna postupanja kod poslovnih subjekata i pružatelja financijskih usluga
 • Obveza dvojnog iskazivanja na računima - praktični primjeri
 1. Obveza dvojnog iskazivanja kod isplate plaća, naknada, otpremnina, neoporezivih primitaka i materijalnih prava, ugovora o djelu/autorskih ugovora i izvještavanje na JOPPD obrascu - praktični primjeri

 2. Predopskrba gotovim novcem eura
 • Rokovi i načini predopskrbe gotovim novcem eura
 • Posredna predopskrba
 • Pojednostavljena posredna predopskrba mikro subjekata
 • Zamjena kuna za euro
 1. Evidentiranje dvojnog iskazivanja i predopskrbe u poslovnim knjigama i poreznim prijavama poduzetnika - praktični primjeri

 2. Ostale aktualnosti

 3. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači na seminaru i webinaru: TEB-ovi viši savjetnici Irena Slovinac, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Pisani materijal:

 • na seminaru: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • na webinaru: Prezentacije u PDF-u

Kotizacija iznosi:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada za sudjelovanje na seminaru ili webinaru s uključenim popustom iznosi  550,00 kn (73,00 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na seminaru ili webinaru s uključenim popustom iznosi 450,00 kn (59,73 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru ili webinaru iznosi 650,00 kn (86,27 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (79,63 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanjima, pisani materijal i odgovore na pitanja, a na seminaru i napitak za vrijeme stanke.

Uplata: Kotizacija za seminar i webinar se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7. Na seminaru u Zagrebu kotizacija će se moći uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara i webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije tri radna dana prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje na seminaru i webinaru dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se za webinar iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje.
Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici. U slučaju poteškoća kod povezivanja na webinar, polaznici će se na dan održavanja moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom seminaru ili webinaru ovlaštenim revizorima priznat će se 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju ovog seminara i webinara.