Početak seminara u svim gradovima i webinara: u 9,30 sati
Prijam na seminarima u svim gradovima i webinaru od 9,00 sati
Trajanje: 240 minuta

4 boda iz računovodstva za ovlaštene revizore*

Na ovom seminaru/webinaru polaznici će, uz praktične primjere, dobiti detaljne upute o sastavljanju i podnošenju godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2022. godinu. Osim toga, polaznici će dobiti detaljne informacije o novinama u poreznim propisima od 1.1.2023., kao i postupku preračunavanja početnih stanja iz kuna u eure u poslovnim knjigama na dan 1.1.2023.

Mjesta i termini održavanja: 

Šibenik, 1.2.2023. (srijeda), Hotel Jadran, Obala Dr. Franje Tuđmana 52
Zadar, 2.2.2023. (četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Bjelovar, 3.2.2023. (petak), Ekonomski Fakultet, A. B. Šimića 1.
Webinar, 6.2.2023. (ponedjeljak)

Program:

 1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu
 • Obveznici izrade i vrste godišnjih financijskih izvještaja za 2022.
 • Rokovi za sastavljanje i predaju GFI-a za 2022. za statističke potrebe i javnu objavu
 • Sadržaj dokumentacije koja se dostavlja u Finu - standardna i ostala dokumentacija
 • Napomene uz sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka i izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Iskazivanje novca, potraživanja i obveza u stranim valutama na dan 31.12.2022.
 • Iskazivanje porezne obveze za 2022. u računu dobiti i gubitka i bilanci
 • Utvrđivanje rezultata poslovanja
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Napomene uz sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala te ostalih financijskih izvještaja propisanih ZOR-om i ZTD-om i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Preračunavanje početnih stanja s 1.1.2023. u euro i knjiženja
  • Prijenos početnih stanja glavne knjige i analitičkih knjigovodstava
  • Usklađivanje početnih stanja glavne knjige i pomoćnih knjiga i knjiženje razlika
  • Utvrđivanje i knjiženje razlika iz preračunavanja stanja iz kuna u euro
  • Prijenos potraživanja i obveza iskazanih u ostalim valutama (USD, CHF i dr.) i knjiženje tečajnih razlika
  • Otpis potraživanja i obveza po sili zakona
  • Preračun temeljnog kapitala na dan 1.1.2023. i obveza njegovog usklađenja prema odredbama ZTD-a i dr.
 • Izdavanje računa i naknadno odobreni popusti u 2023. i dr.
 1. Porez na dobit za 2022.
 • Kontrolni postupci u sastavljanju PD i PD-NN prijava za 2022.
 • Porezno nepriznati rashodi za 2022. godinu
 • Porezne olakšice koje smanjuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu
 • Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022. i za 2023.
 • Plaćanje obveze PD-a po podnesenoj poreznoj prijavi za 2022. u eurima
 • Predujmovi poreza na dobit za 2023. u eurima
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit od 1.1.2023.
 • Zakon o dodatnom porezu na dobit
 1. Aktualnosti kod PDV-a
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1.1.2023.
 • Novi PDV obrazac za 01/2023. u eurima
 • Nove Knjige I-RA i U-RA za 2023.
 • Primjena stopa PDV-a u 2023.
 • Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om i dr.
 1. Aktualnosti u porezu na dohodak za 2022. godinu i novosti u 2023. godini
 • utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2022. godinu
 • o pravilima za obračun plaće u 2023. godini
 • novi iznos minimalne plaće u 2023.
 • propisane osnovice za obračun doprinosa u 2023.
 • propisana osnovica za člana uprave u 2023.
 • cenzus za uzdržavanog člana u 2023. godini
 • propisani iznosi neoporezivih primitaka u eurima u 2023.
 • isplata naknade za paušalnu prehranu u 2023.
 • isplata drugog dohotka u 2023. godini
 • novosti u propisima o dohotku za 2023. i dr.
 1. Obračun članarine turističkim zajednicama, renti i doprinosa za 2022. godinu i aktualnosti u 2023. godini
 • obveznici članarine turističkim zajednicama, osnovica i propisane stope za 2022. godinu
 • iznos članarine za privatne iznajmljivače u 2023.
 • obveznici spomeničke rente, osnovica i propisana stopa za 2022.
 • novi iznosi spomeničke rente u 2023. određeni u eurima
 • obveznici plaćanja naknade za OKFŠ, propisana osnovica i stopa za 2022.
 • članarina HGK za 2022. i aktualnosti za 2023. godinu
 • komorski doprinos obrtnika za 2022. i aktualnosti za 2023. i dr.
 1. Ostale porezne aktualnosti
 • Fiskalizacija – izmjene Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom eura, blagajnički maksimum i interni akt u 2023. i dr.
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici mr. sc. Ida Dojčić, Irena Slovinac dipl. oec., Dinko Lukač dip. oec. i Domagoj Zaloker dipl. oec.

Pisani materijal: 

 • na seminaru: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • na webinaru: Prezentacije u PDF-u

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na seminaru ili webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura (602,76 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja, ako je obveza za 2023. godinu podmirena, jedan sudionik seminara ili webinara može sudjelovati bez plaćanja naknade za sudjelovanje, a za svakog slijedećeg sudionika naknada za sudjelovanje na seminaru ili webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura (602,76 kn) po polazniku.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru i webinaru iznosi 95,00 eura (715,78 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki slijedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća naknadu za sudjelovanje s uključenim popustom u iznosu od 85,00 eura (640,43 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanjima, odgovore na pitanja, a na seminarima i topli napitak za vrijeme stanke.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara i webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dana prije održavanja.

 

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se na webinar iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom  seminaru ili webinaru revizorima priznati 4 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na seminaru ili webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje. Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara i webinara.