TEB vas poziva na dvodnevni webinar 

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava
za 2020. / izmjene poreznih propisa od 1.1.2021.

Datum održavanja WEBINARA: 25. i 26.2.2021. (četvrtak i petak)

Ako to epidemiološke prilike dozvole, 4. i 5.3.2021. održat ćemo SAVJETOVANJE U OPATIJI s istim programom više ovdje

Početak (prvi i drugi dan) u 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 300 minuta po danu

* 10 bodova za revizore, oznaka A

 

Program:

I. DAN (četvrtak, 25.2.2021.) - SASTAVLJANJE GFI I POREZNIH PRIJAVA ZA 2020.

1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja prema MSFI (s napomenama za HSFI)
 - vrste izvještaja, obveznici i rokovi (u redovnim i posebnim okolnostima)
 - financijski izvještaji za statističke i druge potrebe i GFI za javnu objavu – standardna i ostala dokumentacija
 - sastavljanje računa dobiti i gubitka, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i bilance
 - iskazivanje konačnih poreznih obveza za 2020. u računu dobiti i gubitka i bilanci
 - izrada bilješki s osvrtom na izmjene Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI koje se odnose na 2020.
 - napomene uz izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama kapitala
 - izmjene Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI za 2021.

2. Izrada godišnje prijave poreza na dobit
 - odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje se primjenjuju od 1.1.2020.
 - novi obrasci prijava poreza na dobit za 2020. (PD, PD-NN, PD-PO, PD-PT)
 - porezni tretman primljenih potpora za ublažavanje posljedica pandemije i potresa
 - stavke koje utječu na visinu porezne obveze i njihova optimizacija
 - popunjavanje propisanih obrazaca i utvrđivanje konačne porezne obveze
 - akontacije poreza na dobit za 2021. u posebnim okolnostima (izmjene Pravilnika o porezu na dobit)

3. Obračun članarina i renti, naknada i doprinosa za 2020.

4. Napomene za sastavljanje ostalih godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja prema MSFI (s napomenama za HSFI)
 - godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva,
 - izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,
 - izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru,
 - nefinancijsko izvješće
 - obvezna izvješća prema ZTD-u

5. Napomene uz podjelu dobiti i pokriće gubitka za 2020.

6. Odgovori na pitanja polaznika (teme prvog dana)

II. DAN (petak, 26.2.2021.) - IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2021.

1. Izmjene propisa o porezu na dobit od 1.1.2021.
 - izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 - nove porezne stope za male i srednje poduzetnike
 - porez na dobit po odbitku (stope za isplatu dividendi i nastupe inozemnih izvođača)
 - porezni tretman prihoda od potpora za ublažavanje posljedica pandemije i potresa
 - porezno priznati otpisi kod kreditnih institucija
 - usklađenje transfernih cijena – kompenzacijsko usklađenje
 - primjena pravila vezenih uz neautentične aranžmane
 - druge aktualnosti kod oporezivanja dobiti u 2021.

2. Obračun PDV-a prema izmijenjenim propisima od 1.1.2021.
 - izmjene Zakona o PDV-u
 - povećanje praga za kod oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 - proširenje mogućnosti primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
 - primjena novih odredbi kod e-trgovine od 1.7.2021.
 - nova pravila kod prodaje dobara na daljinu unutar EU-a
 - oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici
 - primjena novih posebnih postupaka oporezivanja
 - ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti
 - izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u – novi obrasci
 - ostale aktualnosti kod PDV-a u 2021.

3. Primjena izmijenjenih propisa o porezu na dohodak od 1.1.2021.
 - izmjene stopa poreza na dohodak - koje se stope poreza primjenjuju u 2021. pri isplati pojedinih dohodaka?
 - plaće u 2021. (minimalna plaća, osnovice za članove uprave i likvidatore, najniža i najviša mjesečna osnovica za doprinose i dr.)
 - isplate drugog dohotka (ugovor o djelu, autorski ugovor i dr.)
 - ostale izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak (stope za dohodak od kapitala, isplate udjela u dobiti/dividendi, novosti kod dohotka od najma/zakupa i nove obveze javnih bilježnika, stope za dohodak od imovine i dr.)
 - neoporeziva darovanja fizičkim osobama
 - novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
 - nove osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja
 - oporezivanje samostalnih djelatnosti (predujam poreza na dohodak, porezno priznati izdatak poslodavcu koji nije plaća radnika)
 - neoporezivi primici radnika u 2021. (troškovi testiranja na COVID 19, cijepljenja i dr.)
 - ukratko o primljenim potporama za očuvanje radnih mjesta
 - paušalno oporezivanje - tko može plaćati paušalni porez, kako izračunati godišnji dohodak ako posluje samo nekoliko mjeseci, kada mora prijeći na vođenje poslovnih knjiga

4. Novine u fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1.1.2021.
 - nove odredbe
 - fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja
 - QR kod, blagajnički maksimum prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika
 - druge aktualnosti kod fiskalizacije u 2021. 

5. Ostale porezne i druge aktualnosti u 2021.
 - izmjene Pravilnika o provedbi OPZ-a
 - novine u obračunu članarina i renti, naknada i doprinosa u 2021. i dr.

6.  Odgovori na pitanja polaznika webinara (teme drugog dana)

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec. 

Pisani materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za dvodnevno savjetovanje iznosi 1.000,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

POGODNOSTI ZA TEB-OVE PRETPLATNIKE:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju za dvodnevno savjetovanje u iznosu od 900,00 kn;

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana savjetovanja (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od  600,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju za jednodnevno savjetovanje u iznosu od 550,00 kn.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu čim prije, a najkasnije jedan radni dan prije održavanja. U slučaju nemogućnosti sudjelovanja, na vaš prvi poziv vratit ćemo kotizaciju koju ste uplatili na vaš žiro račun.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na oba dana na ovom savjetovanju, ovlaštenim revizorima priznat će se 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja, oznaka A. Za sudjelovanje samo na jednom danu priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja, oznaka A.

Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.