• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave (ev. broj usavršavanja: 2022-0334)
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog stručnog usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Utjecaj uvođenja eura na javnu nabavu
Izmjene ugovora o javnoj nabavi

Početak u 09,30 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 180 minuta
Završetak oko 13,00 sati

 

Podaci o webinaru

 • 5. rujna 2022. (ponedjeljak)
 • 4 školska sata
 • Stanka: 11:00 – 11:15

Program usavršavanja:

 1. Utjecaj uvođenja eura na javnu nabavu
 • Prikaz tijeka aktivnosti i važnih rokova u procesu uvođenju eura
 • Primjena temeljnih načela uvođenja eura u javnoj nabavi
 • Dvojno iskazivanje i javna nabava
 • Uvođenje eura i planovi nabave za 2023.
 • Utjecaj uvođenja eura na postojeće ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume
 • Postupci javne nabave u razdoblju uvođenja eura – valuta iskazivanja cijena i drugi dijelovi dokumentacije uz prikaz na primjerima:
  • postupak objavljen i završen u 2022., ugovor se sklapa i izvršava u 2023.
  • postupak objavljen i ponuda predana u 2022., a pregled i ocjena se vrše u 2023.
  • postupak objavljen u 2022., a ponuda se predaje u 2023.
  • postupak pregleda i ocjene ponuda se ponavlja u 2023. nakon žalbe i odluke DKOM-a u 2022. i dr.
 • Jamstva izdana prije dana uvođenja eura – primjena u postupcima javne nabave u 2023.
 • Osvrt na najavljene izmjene Zakona o javnoj nabavi i prilagodbe novoj valuti

Vedran Jelinović, dipl. iur. (2 šk sata)

 1. Izmjene ugovora o javnoj nabavi
 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma
 • Uvjeti pod kojima se ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi smiju mijenjati
 • Kako predvidjeti izmjene ugovora u dokumentaciji o nabavi?
 • Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (mogućnost primjene clausule rebus sic stantibus na ugovore o javnoj nabavi)
 • Izmjena ugovora zbog globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
 • Oblik sklapanja izmjena ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Posljedice sklapanja nezakonitih izmjena i pravna zaštita gospodarskih subjekata
 • Financijske korekcije u slučaju nezakonitih izmjena ugovora o javnoj nabavi

Vedran Jelinović, dipl. iur. (2 šk sata)

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija:

Naknada po sudioniku za program iznosi 650,00 kn (86,27 EUR). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 550,00 kn (73,00 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Dodatne pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (66,36 EUR) po svakom polazniku (ako je pretplata za 2022. godinu plaćena)
 • Ako se prijavite na redovito usavršavanje za dva dana (5. i 6. rujna 2022. – ukupno trajanje 8 sati) plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.100,00 kn (146,00 EUR) odnosno 1.000,00 kn (132,72 EUR) za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u tom slučaju plaćaju jedinstvenu kotizaciju po polazniku u iznosu od 900,00 kn (119,45 EUR) po polazniku, pod uvjetom da je pretplata za 2022. godinu plaćena. Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice i uplatiti kotizaciju  za oba dana.
 • Polaznici webinara mogu kupiti TEB-ov Priručnik za izradu dokumentacije o nabavi (veljača 2022.) po cijeni od 175,00 kn (23,23 EUR) (50% popusta od redovne cijene).

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.