• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Uloga specijalista javne nabave u pripremi projektnih zadataka s konkretnim primjerima iz prakse

Mjesto i vrijeme održavanja:         

 • Zagreb, 24. lipnja 2021. (četvrtak), webinar
  (ev. broj usavršavanja: 2021-0205)
  Početak usavršavanja: u 9,30
  Završetak usavršavanja: u 13,00
  pauza: od 11,00 do 11,30

Projektni zadatak je sastavni dio dokumentacije o nabavi kojim se definira opseg usluga. Praksa pokazuje da se zanemaruje povezanost projektnog zadatka s ostalim dijelovima dokumentacije o nabavi. Cilj webinara je ukazati na važnost projektnog zadatka pri nabavi usluga i uputiti na moguća poboljšanja pri izradi projektnih zadataka.

Program usavršavanja:

1. Uloga specijalista javne nabave u pripremi projektnog zadatka

 • Što je projektni zadatak?
 • Što želimo ostvariti projektnim zadatkom?
 • Tko izrađuje projektni zadatak?
 • Nužnost usklađivanja projektnog zadatka sa ZJN 2016
 • Osnovni elementi projektnog zadatka
 • Usklađenost projektnog zadatka s preostalom dokumentacijom o nabavi
 • Definiranje kriterija za kvalitativni odabir i kriterija za odabir ponude na temelju projektnog zadatka
 • Komunikacija o projektnom zadatku između osoblja naručitelja
 • Projektni zadatak kao sastavni dio ugovora
 • Stavljanje projektnog zadatka u kontekst nabava sufinanciranih sredstvima koja nisu izvorno naručiteljeva
 • Provjera kvalitete projektnog zadatka

2. Konkretni primjeri projektnih zadataka

 • Projektni zadatak u otvorenom postupku javne nabave projektne dokumentacije
 • Projektni zadatak u postupku jednostavne nabave projektne dokumentacije
 • Projektni zadatak u otvorenom postupku javne nabave studijske dokumentacije

Miroslav Matković, dipl. ing. građ. (4 šk sata)*

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 600,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 500,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju naknadu prvog i drugog polaznika (500,00 kn), te trećeg i svakog sljedećeg polaznika (400,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu plaćena.
 • Ako se prijavite na redovito usavršavanje za dva webinara (23. i 24.6.2021. – ukupno trajanje 8 sati) plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.000,00 kn odnosno 900,00 kn za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u tom slučaju plaćaju jedinstvenu kotizaciju po polazniku u iznosu od 800,00 kn za prvog i drugog polaznika, te 700,00 kn za trećeg i svakog sljedećeg polaznika, pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu. Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Prijavnica za webinar

*MIROSLAV MATKOVIĆ, dipl. ing. građ., radi na praćenju i analizi javnih nadmetanja te pripremi za izradu ponuda u tvrtki Grasa d.o.o. za građevinske sanacije i geotehničke radove. Prethodno je u Hrvatskim vodama d.d. sudjelovao u pripremi EU projekata i provedbi nabave u više desetaka postupaka nabave velike vrijednosti, izmeu ostalih i postupak nabave radova za EU projekte: Petrinja, Nova Gradiška, Varaždin ukupne procijenjene vrijednosti veće od 750.000.000,00 kuna. Izrađivao je mišljenja i upute o izradi dokumentacije o nabavi za EU projekte, projektne zadatke i zahtjeve naručitelja, te vršio ex ante provjere dokumentacije o nabavi i ex post provjere postupaka javne nabave (prema pravilima EU).