Vrijeme održavanja: 26.11.2021. (petak)
Početak u 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 5 sati (do oko 15,00 sati + odgovori na pitanja) 

5 bodova za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznici će, uz veliki broj praktičnih primjera, dobiti detaljne upute o primjeni Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) prilikom početnog priznavanja, naknadnog mjerenja i prestanka priznavanja stavaka imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda te njihovog objavljivanja u financijskim izvještajima poduzetnika. Uz navedeno, na ovom webinaru polaznici će dobiti i pregled zadnjih izmjena HSFI-a koje su objavljene u Nar. nov., br. 105/20, a koje se prvi puta primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za 2021.Ovaj webinar namijenjen je trgovačkim društvima i ostalim poduzetnicima koji su temeljem odredbi Zakona o računovodstvu pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja obvezni primjenjivati zahtjeve HSFI-a.

Program webinara:

1. Obveznici primjene HSFI-a i obveza revizije pojedinačnih financijskih izvještaja poduzetnika koji primjenjuju HSFI-e

2. Priznavanje, mjerenje i kontrola transakcija prema HSFI-ima

2.1. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina (HSFI 5 i 6)

 • početno priznavanje i naknadno mjerenje - amortizacija i revalorizacija
 • naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
 • ulaganja u tuđu imovinu - priznavanje kao nematerijalne imovine
 • prestanak priznavanja i prodaja i dr.

2.2. Zalihe (HSFI 10)

 • početno priznavanje i naknadno mjerenje - trošak nabave/neto utrživa vrijednost
 • metode utroška zaliha
 • prestanak priznavanja i prodaja i dr.

2.3. Potraživanja, obveze, prihodi, rashodi i vremenska razgraničenja (HSFI 11, 13, 14, 15 i 16)

 • početno priznavanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda
 • naknadno mjerenje potraživanja i obveza - vrijednosna usklađenja i otpisi
 • vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
 • zabrana iskazivanja izvanrednih prihoda i rashoda i dr.

2.4. Financijska imovina i kapital (HSFI 9 i 12)

 • klasifikacija financijske imovine
 • početno priznavanje i naknadno mjerenje financijske imovine
 • utjecaj promjene fer vrijednosti financijske imovine na visinu kapitala (rezerve fer vrijednosti)
 • prestanak priznavanja i prodaja financijske imovine i dr.

2.5. Evidentiranje odgođenih poreza (HSFI 14)

3. Financijski izvještaji i objavljivanja (HSFI 1, HSFI 2)

 • specifičnosti kod izvještavanja o povezanim osobama
 • novi zahtjevi za objavljivanje u Bilješkama uz financijske izvještaje od 1.1.2021. i dr.

4. Promjena računovodstvenih politika, procjena i ispravci pogrešaka (HSFI 3)

 • postupak ispravljanja računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja
 • postupanje kod promjene računovodstvenih procjena (promjene amortizacijskih stopa i sl.)

5. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u, koje se dostavljaju polaznicima na mail naveden u prijavnici prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar/praktikum iznosi 800,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 720,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 640,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 400,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obvezna i molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru/praktikumu pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.