Vrijeme održavanja: 8. 4. 2021. (četvrtak)
Trajanje praktikuma: od 9,00 do 15,00 h

* 5 bodova za ovlaštene revizore

 

Za zakonite porezne prijave ključno je ispravno utvrditi i iskazati sve stavke koje utječu na poreznu osnovicu, te ispravno primijeniti porezne propise.
Na ovom webinaru polaznike ćemo upozoriti na sve bitne računovodstvene i porezne aspekte nužne za zakonitu izradu prijava poreza na dobit za 2020. godinu. Objasnit ćemo kako se treba sastaviti svaka važna pozicija propisanih obrazaca i dati ćemo konkretne odgovore na pitanja koja će nam polaznici webinara uputiti.
Također, ukazat ćemo na novosti kod oporezivanja dobiti od 1.1.2021. godine.

Program:

I. Računovodstvo i porez na dobit

1. Računovodstvo kao podloga za obračun poreza na dobit
2. Financijski izvještaji za 2020. kao osnova za sastavljanje PD obrasca

 • propisane pozicije bilance i računa dobiti i gubitka
 • GFI i PD u slučaju statusnih promjena, stečaja i likvidacije

3. Utvrđivanje poslovnog rezultata i osnovice za obračun poreza na dobit

 • stalne i privremene razlike između računovodstvene i oporezive dobiti
 • amortizacija prema računovodstvenim i poreznim propisima
 • porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje zaliha
 • porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
 • revalorizacija i porez na dobit
 • odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze  (MRS 12/HSFI 14 i HSFI 12)

4. Računovodstvena vs. porezna dobit/gubitak

 • računovodstvena dobit i porezni gubitak
 • računovodstveni gubitak i obveza za porez na dobit
 • pokriće računovodstvenog i prijenos poreznog gubitka

II Sastavljanje Prijava poreza na dobit za 2020.

1. Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD)  

 • novi PD obrazac za 2020.
 • porezni tretman prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima
 • primjena poreznih stopa u 2020.
 • porezno (ne)priznati rashodi
 • porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2020.
 • primjena pravila o poreznom priznavanju kamata
 • stavke koje smanjuju poreznu osnovicu
 • korištenje poreznih olakšica
 • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • iskazivanje prijenosa poreznih gubitaka
 • izračun predujmova poreza na dobit za 2021.
 • obvezatni prilozi uz PD obrazac

2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  

 • primjena novčanog načela kod oporezivanja dobiti
 • utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
 • propisana uvećanja i umanjenja porezne osnovice
 • primjer utvrđivanja porezne osnovice i poreza na dobit prema novčanom načelu

3. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba

 • Obrazac PD-IPO – evidentiranje poslovnih događaja između povezanih osoba
 • tko se smatra povezanim osobama?
 • porezni tretman transakcija između povezanih osoba
 • kamate između povezanih osoba za 2020. i novosti u 2021.
 • primjeri iskazivanja transakcija u Obrascu PD-IPO

4. Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva

 • tko podnosi Obrazac PD-KID za 2020.?
 • primjer popunjavanja PD-KID obrasca

5. Novosti u oporezivanju dobiti u 2021.

 • smanjenje porezne stope za male i srednje poduzetnike
 • porezno priznati otpisi kod kreditnih institucija
 • usklađenje transfernih cijena – kompenzacijsko usklađenje

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn po sudioniku.

Drugi i svaki slijedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 630,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku iznosi 600,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 500,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.