Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za obveznike primjene MSFI-a za 2020. godinu

(veliki poduzetnici, subjekti od javnog interesa i drugi obveznici MSFI-a)

- Izmjene pravilnika o GFI
- Porezne prijave i dr.

Datum održavanja 22.1.2021. (petak)

početak : 9,30 sati

Trajanje izlaganja: 300 minuta

 

* bodovi za ovlaštene revizore

 

Program:

 1. Pravni okvir i obveznici izrade godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja uz primjenu MSFI-a i rokovi
  • Obveznici sastavljanja odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja prema MSFI
  • Rokovi sastavljanja - redovni i u posebnim okolnostima
 1. Vrste godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za obveznike primjene MSFI-a
  • Financijski izvještaji za statističke i druge potrebe
  • GFI za javnu objavu – standardna i ostala dokumentacija
  • Godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva
  • Odvojeni i konsolidirani financijski izvještajisvih obveznika MSFI-a
  • Izvještaji pojedinih subjekta od javnog interesa
 1. Sastavljanje, revizija i objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
  • Napomene uz sastavljanje bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama kapitala
  • Iskazivanje transakcija s poduzetnicima unutar grupe, društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
  • Obvezne informacije u bilješkama
  • Napomene uz sastavljanje godišnjeg izvješća, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaja o plaćanjima u javnom sektoru, nefinancijskog izvješća
  • Objava godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem i konsolidiranog godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem
 1. Novi zahtjevi i druge izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju GFI-a
 1. Konačni obračuni poreza na dobit, PDV-a i poreza na dohodak radi izrade godišnjih financijskih izvještaja i ostale porezne aktualnosti

5.1. Prijava poreza na dobit za 2020. i novosti u 2021.

- Odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje se primjenjuju od 1.1.2020.
- Novi obrasci prijava poreza na dobit za 2020. (PD, PD-NN, PD-PO, PD-PT)
- Iskazivanje prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima u poreznim prijavama
- Uvećanja porezne osnovice za porezno nepriznate rashode
- Što smanjuje poreznu osnovicu za 2020.?
- Porezne olakšice i oslobođenja kod dobitaša za 2020.
- Utvrđivanje obveze poreza na dobit za 2020.
- Predujmovi poreza na dobit za 2021.

5.2. Porez na dodanu vrijednost

- Uključivanje razlika koje se odnose na 2020. u PDV prijave u 2021.
- Novosti kod oporezivanja PDV-om od 1.1.2021. prema izmjenama Pravilnika, novi PDV obrasci u 2021. i dr.

            5.3. Porez na dohodak, doprinosi, članarine, rente i naknade za 2020.

• Obračun članarina, renti i naknada za 2020. godinu

- Članarina turističkoj zajednici (obveznici, osnovica i stope, nove stope za 2021.)
- Spomenička rent za 2020. (obveznici, osnovica i stopa)
- Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (obveznici, osnovica i stopa)
- Članarina HGK za 2020.

• Ostale aktualnosti

- Isplata neoporezivih primitaka u 2020./2021.
- Rekapitulacija novosti kod poreza na dohodak od 1.1.2021.

 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ove više savjetnice Irena Slovinac, dipl. oec. i mr.sc. Ida Dojčić, dipl.oec., ovlaštena porezna savjetnica i TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju po polazniku u iznosu od 560,00 kn;

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz računovodstvenog područja s oznakom „A“. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova. 

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.