Datum održavanja: 27.11.2020. (petak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 360 minuta + odgovori na pitanja
Očekivani završetak: oko 15,00 sati

Bodovi za ovlaštene revizore*

Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima i svojim skeniranim potpisom, radi priznavanja bodova.

 

Program praktikuma:

 1. Dugotrajna materijalna imovina i početno priznavanje u poslovnim knjigama
 • definiranje i vrste dugotrajne materijalne imovine
 • početno priznavanje i formiranje troška nabave dugotrajne materijalne imovine
 • primjeri knjiženja stjecanja (nabave) dugotrajne materijalne imovine (kupnja, poklon, kredit, financijski leasing i dr.)
 • porezni aspekt nabave pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (nekretnine, osobni automobili, plovila, zrakoplovi, apartmani, kuće za odmor)
 • porezni tretman nabave i korištenja osobnih automobila
 1. Metode naknadnog mjerenja dugotrajne materijalne imovine
 • metoda troška kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja (utvrđivanje korisnog vijeka trajanja i odabir primjerene amortizacijske stope, promjene amortizacijskih stopa i dr.)
 • porezno priznavanje troškova amortizacije
 • metoda revalorizacije kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja
 • porezni učinci revalorizacije dugotrajne materijalne imovine (realizacija revalorizacijske rezerve i odgođene porezne obveze i dr.)
 1. Naknadni izdaci (ulaganja) na dugotrajnoj materijalnoj imovini
 • knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao rashodi razdoblja
 • knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao povećanje vrijednosti imovine (kapitalizacija)
 1. Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • računovodstveni postupak i primjeri knjiženja umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • porezno priznavanje rashoda od umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 1. Prestanak priznavanja dugotrajne materijalne imovine
 • prestanak priznavanja prodajom (primjena neto načela priznavanja dobitaka/gubitaka od prodaje dugotrajne materijalne imovine)
 • prestanak priznavanja rashodovanjem (uništenjem)
 • oporezivanje prodaje pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (osobni automobili, nekretnine i sl.)
 • ispravak pretporeza prilikom prodaje nekretnina
 • porezni učinci rashodovanja (uništenja) dugotrajne materijalne imovine
 1. Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • definiranje i početno priznavanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • naknadno mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • prodaja dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • vraćanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji u uporabu
 1. Računovodstvo ulaganja u nekretnine
 • definiranje i početno priznavanje ulaganja u nekretnine
 • naknadno mjerenje ulaganja u nekretnine (model troška ili model fer vrijednosti)
 • računovodstveni učinci prijenosa imovine na ulaganja u nekretnine i obratno
 • prestanak priznavanja i prodaja ulaganja u nekretnine s pripadajućim poreznim učincima
 1. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl .oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada po sudioniku iznosi 700,00 kn.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća naknadu umanjenu za 10%, u iznosu od 630,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 560,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 350,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.