Primjena HSFI-a kod sastavljanja pojedinačnih financijskih izvještaja
- izmjene i dopune HSFI-a prema Odluci od 25.9.2020. i dr.

Datum održavanja: 11.12.2020. (petak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 300 minuta + odgovori na pitanja

Bodovi za ovlaštene revizore*

Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima i svojim skeniranim potpisom, radi priznavanja bodova.

 

Program webinara:

 1. Obveznici primjene HSFI-a i obveza revizije pojedinačnih financijskih izvještaja poduzetnika koji primjenjuju HSFI-e
 2. Priznavanje, mjerenje i kontrola transakcija prema HSFI-ima
  2.1. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina (HSFI 5, 6 i 8)
  2.2. Zalihe (HSFI 10)
  2.3. Potraživanja, obveze, prihodi, rashodi i vremenska razgraničenja (HSFI 11, 13, 14, 15 i 16)
  2.4. Financijska imovina i kapital (HSFI 9 i 12)
  2.5. Evidentiranje odgođenih poreza i njihov utjecaj na financijski rezultat
 3. Financijski izvještaji i objavljivanja (HSFI 1, HSFI 2)
 4. Promjena računovodstvenih politika, procjena i ispravci pogrešaka (HSFI 3)
 5. Nova definicija značajnosti od 1.1.2020. prema izmijenjenom MRS-u 1
 6. Izmjene HSFI-a od 1.1.2021.
 7. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači:TEB-ovi viši savjetnici Irena Slovinac i Domagoj Zaloker

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća naknadu umanjenu za 10%, u iznosu od 630,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 560,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 350,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja. 

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.