Vrijeme održavanja: 13.4.2021. (utorak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: oko 120 minuta + odgovori na pitanja

* 2 boda za revizore

Na ovom webinaru polaznicima će detaljno i na praktičnim primjerima biti prikazana primjena Direktive Vijeća 2006/112/EZ i hrvatskog Zakona o PDV-u u slučajevima kada tuzemni porezni obveznici obavljaju usluge osobama koje se nalaze u inozemstvu (države članice EU ili treće zemlje). Između ostaloga, prikazati ćemo kako se utvrđuje mjesto oporezivanja usluge, kada tuzemni porezni obveznik mora ishoditi PDV identifikacijski broj, kada nastaje oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a (ili prijenosa porezne obveze), što treba biti navedeno na izlaznom računu za usluge obavljene u inozemstvo te kako se usluge obavljene u inozemstvo evidentiraju u poreznim evidencijama i prijavama.

Program webinara:

  1. Utvrđivanje mjesta obavljanja (oporezivanja) usluga
  2. Utvrđivanje poreznog statusa primatelja usluge
  3. Temeljno načelo utvrđivanja mjesta obavljanja (oporezivanja) usluga
  4. Izuzeci od temeljnog načela utvrđivanja mjesta obavljanja (oporezivanja) usluga
  5. Obveza registriranja za potrebe PDV-a (PDV ID broj)
  6. Nastanak oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a
  7. Evidentiranje obavljenih usluga u PDV knjigama i prijavama
  8. Praktični primjeri obavljanja usluga inozemnim primateljima
  9. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10 %, u iznosu od 450,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u. 

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj ćei se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznalo 2 boda iz računovodstvenih područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.