Na ovom webinaru polaznici će, uz prikaz praktičnih primjera, dobiti detaljne upute o računovodstvenim i poreznim postupcima i metodama koje bi trgovačka društva trebala primijeniti prilikom evidentiranja naknadnih izdataka (ulaganja) na vlastitoj dugotrajnoj materijalnoj imovini, kao i prilikom evidentiranja naknadnih ulaganja na tuđoj imovini uzetoj u zakup.

DATUM ODRŽAVANJA:
6. srpnja 2021. (utorak)

VRIJEME ODRŽAVANJA:
Početak: u 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

PROGRAM PRAKTIKUMA:

 1. Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu
  • Početno priznavanje dugotrajne materijalne imovine
  • Priznavanje naknadnih ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu
  • Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu koja se ne kapitaliziraju (ne povećavaju vrijednost imovine)
  • Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu koja se kapitaliziraju (povećavaju vrijednost imovine)
  • Zamjena značajnih dijelova dugotrajne materijalne imovine
  • Veliki (redovni) inspekcijski pregledi dugotrajne materijalne imovine
 2. Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu
  • Određena prava i obveze kod zakupa poslovnog prostora
  • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupodavca
  • Oporezivanje PDV-om kod ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupodavca (prevaljuju se na zakupodavca)
  • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupnika
  • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju kao nematerijalna imovina
  • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju kao dugotrajna materijalna imovina
  • Amortizacija ulaganja u poslovni prostor u zakupu
  • Računovodstveni i porezni tretman prestanka ugovora o zakupu za poslovni prostor u kojem je obavljeno ulaganje zakupnika
 3. Odgovori na pitanja

PREDAVAČ: TEB-ov savjetnik: Domagoj Zaloker

MATERIJAL: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

KOTIZACIJA: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

POGODNOSTI ZA TEB-ove PRETPLATNIKE:
Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

UPLATA: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

PRIJAVA: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća, molimo nazovite našu službu na tel.:  01/ 45 71 640, ili nam se javite na e-mail: teb@teb.hr.

Polaznici će na dan održavanja webinara moći nazvati dežurnog operatera na broj koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u, u slučaju bilo kakvih poteškoća kod povezivanja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.