SASTAVLJANJE GFI-A ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

Prijavite se

Vrijeme održavanja: 1. ožujka (četvrtak) 2018.

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Početak praktikuma u 9,00 sati (prijam sudionika od 8,15 sati)

Završetak praktikuma: oko 15 sati

 

Program:

1. Radnje i aktivnosti koje prethode sastavljanju GFI-a

›  pripreme i provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja

›  obračun članarine TZ, OKFŠ, HGK

2. Sastavljanje Računa dobiti i gubitka

›  propisani sadržaj i struktura računa dobiti i gubitka

›  iskazivanje transakcija s povezanim osobama

›  primjer popunjavanja računa dobiti i gubitka na obrascima Fine

›  iskazivanje poslovnih prihoda i rashoda

›  promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

›  amortizacija, vrijednosno usklađenje potraživanja i dr. troškovi

›  iskazivanje financijskih prihoda i rashoda

›  utvrđivanje rezultata i završna knjiženja

›  razlike između računovodstvene dobiti/gubitka i porezne osnovice/poreznog gubitka

3. Utvrđivanje obveze za porez na dobit - prethodi završetku GFI-a

4. Sastavljanje Bilance

›  propisani sadržaj i struktura bilance

›  iskazivanje transakcija s povezanim osobama

›  primjer popunjavanja Bilance na obrascima Fine

›  iskazivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine i obveza

›  kapital i rezerve

›  troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

›  odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

5. Zatvaranje poslovnih knjiga i otvaranje početnih stanja

6. Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje

›  minimum podataka koji se trebaju objaviti u bilješkama

7. Sastavljanje dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

8. Rokovi i načini dostave GFI-a Fini

9. Ostala dokumentacija koja se uz GFI obvezno dostavlja Fini i njezino potpisivanje

10. Podjela dobiti/pokriće gubitka

›  donošenje odluka i obvezna knjiženja

›  isplata udjela u dobiti/dividende

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici Irena Slovinac, Jasminka Rakijašić i Domagoj Zaloker

Pisani materijal:

- Preslike slajdova predavača

- Upute za izradu GFI

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 800,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor, sendvič i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

  • za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Broj mjesta je ograničen i molimo Vas za pravovremenu prijavu.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prijavite se