REDOVITO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE: PRIMJENA KRITERIJA ENP, OKVIRNI SPORAZUM S VIŠE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR

Prijavite se

-  Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) programi usavršavanja su odobreni od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave.

-  Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati.

-  Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.

-  Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.

-  Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

 

Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Raspored održavanja seminara po gradovima i datumima:

  • Zagreb, 14. ožujka 2018. (srijeda), Sheraton Zagreb hotel, Ul. kneza Borne 2
    (ev. broj usavršavanja 2018-0043)
  • Split, 22. ožujka 2018. (četvrtak), Hotel Park, Hatzeov perivoj 3
    (ev. broj usavršavanja 2018-0047)

Početak usavršavanja: u   9,15 (prijam sudionika od 8,45)
Završetak usavršavanja:
u 16,45

stanka za kavu: od 11,30 do 12,00
stanka za ručak:od 13,30 do 14,30

Program usavršavanja:

  • Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

-  Zakonski okvir
-  Odabir i značaj kriterija ENP-a
-  Na što je potrebno obratiti pažnju u primjeni ENP-a?
-  Modeli i metodologija ENP-a
-  Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude
-  Pregled relevantne prakse DKOM-a i dr.

Ivica Pranjić, dipl. oec. (3 šk sata)

  • Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

-  Okvirni sporazumi kao tehnika nabave
-  Načini dodjele okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata
-  Prikaz "mini nadmetanja" i "mini tendera" u slučaju okvirnih sporazuma
-  Sklapanje okvirnih sporazuma s više gospodarskih subjekata
-  Sklapanje ugovora na temelju okvirnih sporazuma i dr.

Ivica Pranjić, dipl. oec. (2 šk sata)

  • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

-  Obvezne i fakultativne osnove za isključenje
-  Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje
-  Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
-  Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti
-  Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
-  Pregled relevantne prakse DKOM-a i dr.

Vedran Jelinović, dipl. iur. (3 šk sata)

 

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i knjiga E-nabava i ugovori o javnoj nabavi.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti:

  • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om) po svakom polazniku (ako je pretplata za 2018. godinu plaćena).

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata. Kotizacija će se u gotovini moći uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu samo iznimno, ako broj polaznika neće biti veći od 50.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati "OIB" i "Datum rođenja".

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Prijavite se