REDOVITO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE: JAVNA NABAVA INŽENJERSKIH USLUGA I GRAĐEVINSKIH RADOVA U KONTEKSTU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH FONDOVA ...

Prijavite se

Redovito usavršavanje u području javne nabave

- Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) programi usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za politiku
javne nabave (Ev. br. 2018-0020).

- Pojedino usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati.

- Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50

- Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.

- Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. Br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

 

- Javna nabava inženjerskih usluga i građevinskih radova u kontekstu projekata financiranih iz europskih fondova

- Priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova, priprema projektno-tehničke dokumentacije

- Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

- Izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, dozvoljene izmjene ugovora

 

Mjesto održavanja: Rijeka, 1. ožujka 2018. (četvrtak), Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4

Početak usavršavanja: u 9,15 (prijam sudionika od 8,30)

Završetak usavršavanja: u 16,45

stanka za kavu: od 11,30 do 12,00

stanka za ručak: od 13,30 do 14,30

 

Program:

Javna nabava inženjerskih usluga i građevinskih radova u kontekstu projekata financiranih iz europskih fondova

- Zakonodavni okvir javne nabave s osvrtom na odredbe ZJN 2016 i pravilnika
- prethodna analiza tržišta, komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata
- svrha prethodnog savjetovanja
- kvalitativni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
- primjena kriterija za odabir gospodarskog subjekta
- praksa DKOM-a

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

- Zakonska regulativa - primjena posebnih propisa - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) i Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15),
- određivanje predmeta nabave kod javne nabave usluga i radova,
- određivanje procijenjene vrijednosti nabave
- izrada projektno-tehničke dokumentacije
- kako ispravno izraditi troškovnik u skladu s Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
- praksa DKOM-a

Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

- primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u javnoj nabavi inženjerskih usluga
- najbolji omjer cijene i kvalitete u javnoj nabavi građevinskih radova
- primjeri dobre prakse
- praksa DKOM-a

Izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, dozvoljene izmjene ugovora

- izvršnost odluke o odabiru i poništenju
- uvjeti ugovora o javnoj nabavi radova
- obveze i odgovornosti ugovornih strana
- izvršenje ugovora i dozvoljene izmjene ugovora prema ZJN 2016

Robert Urek, dipl. iur. i

Dario Medvedec, dipl. ing. građ.

 

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti:

  • pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om) po svakom polazniku (ako je pretplata za 2018. godinu plaćena).

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati "OIB" i "Datum rođenja".

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Prijavite se