POREZ NA DOBIT I POVEZANE OSOBE

Prijavite se

za trgovačka društva, neprofitne organizacije i obrtnike dobitaše

(dvodnevni praktikum uz mogućnost sudjelovanja na samo jednom danu)

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3

Vrijeme održavanja:

  • 22. veljače 2018. (četvrtak) - Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD i PD-NN)
  • 23. veljače 2018.  (petak) - Transakcije s povezanim osobama (PD-IPO) i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Trajanje praktikuma (1. i 2. dan): od 9,00 h do 15,00h

 

Program:

Primjena izmijenjenih poreznih propisa i računovodstvenih standarda u sastavljanju Prijave poreza na dobit za 2017. i izrada  Izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama

I. dan:

1.  Računovodstvo i porez na dobit

  • Računovodstvo kao podloga za obračun poreza na dobit
  • Financijski izvještaji za 2017. kao osnova za sastavljanje PD obrasca

›   propisane pozicije bilance i računa dobiti i gubitka
›   GFI i PD u slučaju statusnih promjena, stečaja i likvidacije

  • Utvrđivanje poslovnog rezultata i osnovice za obračun poreza na dobit

›   stalne i privremene razlike između računovodstvene i oporezive dobiti
›   amortizacija prema računovodstvenim i poreznim propisima
›   porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje zaliha
›   porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
›   revalorizacija i porez na dobit
›   odgođena porezna imovina i  odgođene porezne obveze  (MRS 12/HSFI 14 i HSFI 12)

  • Priznavanje transakcija i poreznih učinka u kapitalu

›   ispravak pogreški prethodnog razdoblja

  • Računovodstvena vs. porezna dobit/gubitak

›   računovodstvena dobit i porezni gubitak
›   računovodstveni gubitak i obveza za porez na dobit
›   pokriće računovodstvenog i prijenos poreznog gubitka

2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit PD i PD-NN za 2017.

  • Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD) i Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)

›   novi obrasci poreznih prijava za 2017.
›   primjena novih poreznih stopa u 2017.
›   porezno (ne)priznati rashodi
›   porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2017.
›   primjena novčanog načela kod oporezivanja dobiti
›   državne potpore koje smanjuju poreznu osnovicu
›   prijenos poreznih gubitaka
›   promjene u načinu korištenja poreznih olakšica
›   porezni poticaji temeljem ulaganja
›   uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
›   izračun predujmova za 2018.
›   obvezatni prilozi uz PD obrazac
›   mogućnost paušalnog  oporezivanja u sustavu poreza na dobit

  • Novosti u oporezivanju dobiti u 2018.

›   novosti kod priznavanja  troškova osobnog prijevoza u 2018.
›   izmjene Pravilnika o Porezu na dobit
›   nove olakšice za istraživanje i razvoj

3. Odgovori na pitanja i rasprave za vrijeme i nakon izlaganja

 

II. dan :

1. Povezane osobe prema računovodstvenim propisima

›   transakcije između povezanih društava u GFI
›   obvezne objave u bilješkama

2. Povezane osobe prema poreznim propisima

›   tko se smatra povezanim osobama?
›   porezni tretman transakcija između povezanih osoba

3. Poslovni odnosi između povezanih osoba

›   Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - PD IPO
›   kamate između povezanih osoba - kada se primjenjuje propisana kamata?
›   stanjena kapitalizacija - što se porezno ne priznaje?
›   primanje i davanje zajmova između povezanih osoba
›   porezni tretman kamata (redovnih i zateznih) između povezanih osoba
›   stanjena kapitalizacija - što se porezno ne priznaje?
›   tko obvezno sastavlja dokumentaciju o transfernim cijenama?
›   sporazum o transfernim cijenama s Poreznom upravom (APA)
›   dostava izvješća po državama (Country-by-Country Reports) u 2017. i 2018.

4. Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

›   oporezivanje isplata kamata i naknada za licence u inozemstvo
›   isplata dobiti ino-matici - kada se (ne)plaća porez na dobit po odbitku?
›   porezni tretman usluga plaćenih inozemnim pravnim osobama
›   kako uračunati porez po odbitku plaćen u inozemstvu?

5. Odgovori na pitanja i rasprave za vrijeme i nakon izlaganja

 

Predavači:

¬  TEB-ove savjetnice mr. sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec.

¬  savjetnici Porezne uprave

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s obradom tema

Kotizacija:

Kotizacija obuhvaća:

¬  sudjelovanje na praktikumu,

¬  pisani materijal, blok i olovku

¬  ručak

¬  topli napitak

 

Naknada za dvodnevni praktikum iznosi 1.600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.400,00 kn (s PDV-om).

Sudionici samo jednog dana praktikuma (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od  1.000,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva  plaća kotizaciju u iznosu od 800,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

  • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja, koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za dvodnevni praktikum u iznosu od 1.400,00 kn (s PDV-om), a za jednodnevni praktikum 800,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Broj mjesta na praktikumu je ograničen i molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prijavite se