DVODNEVNA RADIONICA ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2015. GODINU

Prijavite se

17. i 18.2.2016.

Hotel Central Zagreb, Branimirova 3

početak u 9,00 (oba dana)

 

Program 17.2.2016. (prvi dan)

1. Uvodno o sustavu unutarnjih kontrola

 • Novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u primjeni
 • Očekivani novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • Povezanost proračunskog sustava i sustava unutarnjih kontrola
 • Razvoj sustava unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika - primjena Okvira

2. Analiza stanja sustava unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika

 • Slabosti
 • Primjeri dobre prakse

3. Unutarnja revizija

 • Uspostava unutarnje revizije prema novome Zakonu i očekivanom novom Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti - promjena obrasca: Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana

4. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu

 • Izmjene Uredbe o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Obveznici i rokovi sastavljanja Izjave za 2015. godinu

√  dostava Izjava kao obveza prema Uredbi o fiskalnoj odgovornosti

√ obveze prema Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 • Sastavni dijelovi Izjave

√  Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (primjeri)

√  Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine

√  Postupanja kod primopredaja dužnosti tijekom 2015.

 • Provjera zaprimljenih Izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima

√  Formalna provjera

√  Provjere na uzorku

√  Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

 

Program 18.2.2016. (drugi dan)

1. Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2015. i provođenje testiranja

 • Novi Upitnik - primjena za 2015. godinu
 • Provođenje testiranja funkcioniranja unutarnjih kontrola i propisnih postupanja i dokumentiranje dokaza u predmetima
 • Obveza odgovora na sva pitanja ▪ (Ne)mogućnost upisa odgovora "djelomično" i "nije primjenjivo" kod pojedinih pitanja
 • Što se smatra odgovarajućim dokazom kod pojedinog pitanja?
 • Određivanje obuhvata uzorka za testiranje kod pojedinih pitanja
 • Zakonodavni okvir za pojedina pitanja
 • Daljnja postupanja kod djelomično potvrdnih i negativnih odgovora na pojedina pitanja
 • Upute za popunjavanje pitanja iz Upitnika po područjima:

1. Planiranje proračuna/financijskog plana
2. Izvršavanje proračuna/financijskog plana
3. Javna nabava
4. Računovodstvo
5. Izvještavanje


Predavači:

 • Davor Kozina, Ministarstvo financija
 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
  (U slučaju spriječenosti: Ana Zorić, Ministarstvo financija i Mladenka Karačić, Ministarstvo financija)
 • Ljubica Đukanović, TEB-ova savjetnica
 • Nikolina Bičanić, TEB-ova savjetnica

Pisani materijal:

 • Preslike prezentacija predavača
 • Primjeri internih procedura i uputa polaznicima će biti dostupni za preuzimanje s interneta

Kotizacija:

Naknada po polazniku za oba dana iznosi 1.250,00 kuna (uključuje PDV).

Naknada po polazniku za jedan dan radionice iznosi 650,00 kuna (uključuje PDV).

Broj polaznika je ograničen i prethodna prijava je obavezna.

Molimo Vas da se prijavite putem web portala ili da popunjenu prijavnicu dostavite u TEB putem e-maila: teb@teb.hr ili faxa: 01/46 11 411, kao i potvrdu o uplati.

Uplata:

Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju radionice.

Prijavite se