U Nar. nov., br. 24/18 od 9.3.2018. objavljena je Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 17.3.2018.

Odlukom za kreditne institucije u redovnoj likvidaciji i kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji uređuje se: - sadržaj plana likvidacije, - sadržaj i rokovi dostave izvješća o tijeku postupka redovne likvidacije, - način primjene odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditnu instituciju u likvidaciji, - obveze kreditne institucije u likvidaciji i - izvještavanje Hrvatske narodne banke.

Na kreditnu instituciju nad kojom se provodi postupak prisilne likvidacije primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Odluke.

Kreditne institucije u redovnoj likvidaciji dužne su sastaviti prva izvješća iz čl. 7. st. 2. Odluke sa stanjem na dan 30. lipnja 2018.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o primjeni odredaba zakona i drugih propisa iz nadležnosti Hrvatske narodne banke na kreditne institucije u likvidaciji (''Nar. nov., br. 75/2009.).

Objavljeno: 13.03.2018.

natrag