Poštovani korisnici,

iz sadržaja TEB-ovog časopisa/mjesečnika "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2018. izdvajamo:

 

AKTUALNO

Uz izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (Gordana Lončar, Dražen Opalić)

U Nar. nov., br. 128/17 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim je, pored ostalog, propisano: oslobođenje od plaćanja poreza u slučaju isplate pomoći radnicima u slučaju prirodnih katastrofa ako su iste utvrđene odlukom Vlade RH; povećanja dara u naravi sa 400,00 kn na 600,00 kn; da poslodavci mogu svim sezonskim radnicima platiti/omogućiti smještaj i prehranu a da se pritom to ne smatra plaćom; da se svi hladni i topli napitci koje poslodavac omogućuje radnicima ne oporezuju na način propisan za plaću i dr.

Izmjene Pravilnika se primjenjuju od 1. siječnja 2018.

 

Novosti u vezi izmjena Pravilnika o PDV-u (Renata Kalčić, Lidija Cvitić)

Posljednje izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u, objavljene u Narodnim novinama br. 128 od 21.12.2017., stupaju na snagu 1. siječnja 2018. Ovim se izmjenama Pravilnika propisuje da se u svrhu praćenja odbitka pretporeza u iznosu 50% podaci o tome evidentiraju u Obrascu PDV-a. Nadalje, propisuje se nastanak porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti u slučaju kada građevinske usluge tuzemnom poreznom obvezniku obavlja strani porezni obveznik na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze propisan čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u. Obveza obračuna PDV-a ne nastaje za plaćene ili primljene predujmove u vezi s isporukom dobara koju tuzemnom primatelju obavi strani porezni obveznik odnosno u vezi s isporukom dobara koje tuzemni porezni obveznik obavi stranom poreznom obvezniku. Propisuju se ostala pojašnjenja i nomotehnička usklađenja na području PDV-a (ispravak oznake za KN u vezi sirka u zrnu te jesu li u slučaju primjene oslobođenja od PDV-a u okviru putničkog prometa dobra iznesena izvan EU prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka).

 

Obračun doprinosa prema minimalnoj plaći (Dražen Opalić)

Od 1. siječnja 2018. na snazi će biti izmjene Zakona o minimalnoj plaći temeljem kojih se propisuju određene iznimke kod obračuna doprinosa na osnovicu, u odnosu na opći propis, odnosno Zakon o doprinosima. Temeljem Uredbe o visini minimalne plaće određeno je da je minimalna plaća za 2018. (od plaće za siječanj 2018.)  iznosi 3.439,80 kn.

Izmjenama Zakona je propisana je, uz određene uvjete, mogućnost umanjenja osnovice za plaćanje doprinosa na plaću za 50%.

 

Novi Zakon o reviziji (Nenad Šimunec)

S 1. siječnjem 2018. na snagu stupa novi Zakon o reviziji koji je objavljen u Nar. nov., br. 127/17. U članku se daje prikaz najvažnijih novina, s naglaskom na one insitutute koji su drugačije određeni u odnosu na ranije važeći Zakon o reviziji, posebice davanje odobrenja za rad revizorskim društvima i revizorima, obavljanje revizorskih i nerevizorskih usluga, revizijski odbor, nadzor nad subjektima nadzora i dr.

 

Prava zaposlenih u državnim i javnim službama po novim kolektivnim ugovorima (Ljubica Đukanović)

Nakon završenih pregovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih i javnih službenika i namještenika potpisani su Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i na taj način uspješno završen socijalni dijalog ugovornih strana.

Prava zaposlenih u državnim tijelima i javnim službama nisu bitno proširena, no unatoč toga pregovori su trajali dogo i doveli do izmjene određenog broja odredaba navedenih kolektivnih ugovora o čemu pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

 

Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. (mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ana Zorić)

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, koji je Hrvatski sabor donio 30. studenoga 2017., projicirane su razine prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u navedenom razdoblju. Uz Državni proračun, Hrvatski sabor je donio i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2018. godinu, koji uređuje prihode i primitke, rashode i izdatke Državnog proračuna RH, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava i druga pitanja vezana za izvršavanje proračuna.

 

Prikaz novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ida Hohnjec)

Sustav financiranja JLP(R)S-a u najvećoj je mjeri uređen Zakonom o financiranju JLP(R)S-a, Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakonom o lokalnim porezima, Zakonom o porezu na promet nekretnina, te zakonima o izvršavanju državnog proračuna koji se, na temelju Zakona o proračunu, donose za svaku pojedinu proračunsku godinu. Hrvatski sabor donio je 8. prosinca 2017. novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojim se od 1.1.2018. uvodi novi model financiranja JLP(R)S-a. Ključne izmjene su sljedeće: prihod od poreza na dohodak u cijelosti se prepušta JLP(R)S-ima, prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju postaje prihod JLP(R)S-a, najveći dio financiranja decentraliziranih funkcija preuzima država, ukidaju se kriteriji za dodjelu pomoći iz zakona o izvršavanju državnog proračuna RH, a uspostavlja se novi model financiranja po pomoći fiskalnog izravnanja koji se financira iz udjela u porezu na dohodak.

 

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (mr. sc. Marcela Kir)

Novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17) nadograđuje se postojeći sustav za sprječavanje pra-nja novca i financiranja terorizma te usklađuje sa standardima propisanim u Direktivi (EU) 2015/849 i Preporukama FATF. Na taj način će se ukloniti i ranjivosti sustava identificirane kroz rezultate Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u RH. Pregled novina koje donosi novi Zakon pročitajte u nastavku članka.

 

Reforma zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka (Anto Rajkovača)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka primjenjivat će se izravno u svim državama članicama Europske unije i riješiti problem trenutačne rascjepkanosti i skupog administrativnog opterećenja s krajnjim ciljem gospodarskog rasta i poticanja inovacija u Europi. Nova pravila omogućit će korisnicima veću kontrolu nad njihovim osobnim podacima, a ujedno i doprinijeti razvoju učinkovitijeg tržišta osobnih podataka, što donosi pogodnosti korisnicima, kao i poslovnim subjektima.

Uredba se primjenjuje na sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne podatke u okviru njenih odredbi, osim u slučajevima kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a, na sve tvrtke bez iznimaka.

O pravima i obvezama svih obveznika primjene pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

 

Rokovi podnošenja GFI-a i drugih izvještaja za 2017. godinu (Jasminka Rakijašić)

Putem tablice, podsjećaju se poduzetnici na rokove za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije nadležnim institucijama. Također, navode se i izvješća te rokovi predočavanja istih prema Zakonu o trgovačkim društvima.

 

Financijski i poslovni izvještaji  poduzetnika za 2017. (mr. sc. Mladen Štahan)

Poduzetnici su dužni za svaku poslovnu godinu sastaviti godišnje financij-ske i druge izvještaje u skladu s važećim propisima i predočiti ih nadležnim tijelima i institucijama. Kako se propisi koji uređuju financijsko izvještava-nje u 2017. godini nisu značajnije mijenjali, godišnje financijske izvještaje za 2017. sastavljaju isti obveznici, u istom opsegu i na isti način kao i za prethod-nu 2016. godinu, osim obveze izrade novouvedenog nefinancijskog izvješća.

Potanje o obveznicima, vrstama, rokovima, načinu sastavljanja te reviziji financijskih i drugih poslovnih izvješća, kao i njihovoj javnoj objavi i predo-čavanju skupštini, te odgovornostima i nadzoru, pročitajte u članku.

 

Radnje i aktivnosti kod  sastavljanja i utvrđivanja  financijskih izvještaja za 2017. (mr. sc. Mladen Štahan)

Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pri-premne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastav-ljeni na vrijeme i u skladu s propisima. O pripremama za izradu financijskih izvještaja potanje smo pisali u FIP-u br. 12/17. U ovom članku obrazlažemo redoslijed i vrste radnji pri sastavljanju financijskih izvještaja, te postupke pri njihovom utvrđivanju.

 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2017. (mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac)

Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Dužni su ga sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Sastavlja se na za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Račun dobiti i gubitka sastavlja se na hrvatskom jeziku i u kunama. Kod sastavljanja računa dobiti i gubitka treba voditi računa o temeljnom načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

 

Sastavljanje bilance za 2017. (mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac)

Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Dužni su ju sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Bilanca se sastavlja za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Bilanca se sastavlja na hrvatskom jeziku i u kunama.

 

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2017. (Domagoj Zaloker)

Obveznici primjena MSFI-a promjene u kapitalu u koje nisu uključeni vlasnici, pod kojima se podrazumijevaju one stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u dobit ili gubitak (nerealizirani prihodi i rashodi), prezentiraju u okviru ostale sveobuhvatne dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine raspoložive za prodaju. U članku prikazujemo primjere sastavljanja izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2017. godinu.

 

Konačni obračun članarina, renti i doprinosa za 2017. (Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić)

Uz plaćanje poreza na dobit ili dohodak pravne i fizičke osobe koje obavljaju propisanu gospodarsku djelatnost obvezne su plaćati i članarinu turističkoj zajednici, spomeničku rentu, naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma i druge doprinose.

Konačnu obvezu za neke od navedenih naknada za 2017. poduzetnici utvrđuju putem propisanih obrazaca, a iste podnose uz godišnju prijavu poreza na dobit (PD obrazac) odnosno dohodak (Obrazac DOH) tijekom 2018. U članku autori potanje pišu o obvezi obračunavanja navedenih naknada, obveznicima plaćanja, osnovici, stopama, uplatnim računima i drugim specifičnostima obračuna za 2017. godinu.

 

 

POREZI I DOPRINOSI


Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni od 1.1.2018. (Andreja Sertić Tomiček)

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja su bilateralni ugovori, između dvije države, koji se sklapaju kako bi se izbjeglo dvostruko plaćanje poreza po istoj osnovi. Ovim se ugovorima  određuje pravo država ugovornica na potpuno ili djelomično oporezivanje određenih prihoda, utvrđuju se pravila za rješavanje statusa njihovih poreznih obveznika, poreznih izvora i poreznih stopa. U Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje sklapa, Republika Hrvatska općenito zadržava pravo oporezivati svoje rezidente na svjetski dohodak. Isto tako, Republika Hrvatska se sukladno svojim poreznim propisima obvezuje uračunati porez koji su njeni rezidenti ostvarili u inozemstvu. Od 1. siječnja 2018. u primjeni će biti novi Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu. U članku se daje pregled Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni od 1.1.2018., te analiza odredbi novog Ugovora između RH i Republike Kosovo.

 

Promjena načina oporezivanja u sustavu poreza na dobit (mr. sc. Ida Dojčić)

Zakon o porezu na dobit propisuje mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Novčano načelo se po prvi puta moglo primijeniti za porezna razdoblja koja su započela od 1.1.2017., a ovakav način utvrđivanja porezne osnovice mogu izabrati pravne i fizičke osobe - obveznici poreza na dobit, koji zadovoljavaju propisane kriterije. Porezni obveznik, koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 3.000.000,00 kn, može poreznu osnovicu utvrditi prema novčanom načelu. Porezni obveznik koji je i obveznik PDV-a, može izabrati način utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu, ako primjenjuje postupak oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama. U članku su pojašnjene odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit kojima se propisuje promjena načina oporezivanja u sustavu oporezivanja dobiti te primjena novčanog načela kod obveznika poreza na dobit.

 

Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete (Željka Marinović)

Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete u obvezi su:

› podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika putem aplikacije e-trošarine carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu na elektroničkom Obrascu PUR (Prilog 22 POT-a), i to najkasnije na dan kada prvi puta postaju obveznici obračuna razlike trošarine na cigarete odnosno na dan popisa zaliha

› popisati zalihe cigareta s početkom dana na koji se mijenja visina trošarine, te u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti obrazac Z-ORT putem aplikacije e-Trošarine o obračunu razlike trošarine.

 

Trošarinska izvješća za 2017. (Željka Marinović)

Trošarinski obveznici moraju dostavljati propisani dnevni i mjesečni obračun trošarine te mjesečna izvješća uporabom  sustava elektroničke razmjene podataka. Mali proizvođač vina mora podnositi godišnje izvješće. Od 1. siječnja 2017. ukida se obveza podnošenja godišnjeg izvješća za obračun trošarine za male proizvođače jakog alkoholnog pića. Podnošenje trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka ne primjenjuje se na male proizvođače jakih alkoholnih pića i male proizvođače vina.

 

Oporezivanje  kapitalnih dobitaka (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin)

Porez plaćen temeljem ostvarenog kapitalnog dobitka smatra se, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, konačnim porezom što znači da ne ulazi u godiš-nji obračun. O navedenom, kao i načinu utvrđivanja dohotka i načinu oporezi-vanja kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine, pišu autorice članka.

 

Nove osnovice za obračun doprinosa (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić)

Temeljem objavljene prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj - kolovoz 2017., u iznosu od 8.020,00 kn, utvrđene su osnovice za obračun doprinosa koje se primjenjuju za razdoblje siječanj - prosinac 2018.

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu (Nar. nov., br. 128/17) utvrđene su osnovice za obračun doprinosa za 2018.  Propisani iznosi osnovica primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2018. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2018. godine.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO


Utvrđivanje rezultata za 2017. i druga knjiženja na kraju proračunske godine (Nikolina Bičanić)

Prije zaključivanja poslovnih knjiga i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2017. obavlja se zatvaranje podskupine računa 915 te utvrđivanje rezultata proračunske godine. Knjiženja na računima rezultata propisana Pravilnikom o računovodstvu (čl. 81. i 82.), u pravilu se obavljaju na kraju obračunskog razdoblja, prilikom utvrđivanja godišnjeg rezultata, a tijekom godine na temelju odluka o rasporedu rezultata. Na poslovne događaje od 1.1.2017. godine primjenjivao se izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 87/16), tj. promijenjeni Računski plan, a dopunjene su i odredbe o utvrđivanju rezultata za proračunsku godinu, koje se po prvi puta primjenjuju na utvrđivanje rezultata za 2017. godinu.

 

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu (mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Nikolina Bičanić)

Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike JLP(R)S-a rok predaje godišnjih financijskih izvještaja je 31. siječnja 2018., za JLP(R)S-e i izvanproračunske korisnike 15. veljače 2018., a za konsolidirane financijske izvještaje 28. veljače 2018.

Zbog izmijenjenog i dopunjenog Računskog plana koji se primjenjuje od 2017., financijski izvještaji koji se predaju za 2017. razlikuju se, izuzev Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji i Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, od onih koji su se sastavljali za 2016. Kod obrasca: PR-RAS, potrebno je reklasificirati usporedne podatke iz 2016.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 

Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija (Krešimir Vranar)

Kako bi neprofitne organizacije pravodobno sastavile kvalitetne godišnje financijske izvještaje, trebaju obaviti određene pripremne radnje. Pripremne radnje obuhvaćaju: obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12., prema kojem se usklađuju knjigovodstvena stanja,  provjeravanje knjiženja u poslovnim knjigama i pomoćnim evidencijama. Pripremne radnje treba obaviti u roku koji će omogućiti sastavljanje i predočavanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2017., a to je 1. ožujak 2018. godine.

 

Obračun poreza na dobit kod neprofitnih organizacija za 2017. (Irena Slovinac)

Neprofitne organizacije koje obavljanjem gospodarske djelatnosti stječu prihode na tržištu obveznici su poreza na dobit. Ove organizacije mogu porez na dobit plaćati na paušalnu osnovicu ili prema redovnom postupku, te prema novčanom načelu. Neprofitne organizacije koje porez na dobit ne plaćaju u paušalnom iznosu obvezne su do 30.4.2018. podnijeti prijavu poreza na dobit za 2017. na propisanom obrascu. Neprofitne organizacije obveznici poreza na dobit obvezne su u računovodstvu osigurati podatke u skladu s propisima o porezu na dobit.

 

 

POSLOVANJE OBRTNIKA

 

Oporezivanje sporednih zanimanja i domaće radinosti (Krešimir Vranar)

Obrtničke djelatnosti mogu se uz propisane uvjete obavljati i kao domaća radinost ili kao sporedno zanimanje. U članku autor pojašnjava što je domaća radinost odnosno sporedno zanimanje te piše o paušalnom oporezivanju dohotka kod obavljanja djelatnosti domaće radinosti i sporednog zanimanja.

Domaća radinost ili sporedno zanimanje može se obavljati samo osobnim radom, tj. bez zapošljavanja radnika, a mogu ih obavljati i umirovljenici bez obustave mirovine.

Za fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja, godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza u 2017. uvijek će iznositi 12.750,00 kn, budući njihovi godišnji primitak može iznositi najviše 77.390,00 kn.

 

 

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA

 

Porezna kartica - Obrazac PK (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin)

Mjesečni osobni odbitak se poreznim obveznicima koji ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada (plaća/mirovina), utvrđuje temeljem porezne kartice - Obrasca PK. Od 1. siječnja 2018. uvodi se elektronička porezna kartica te će poslodavac za svoga radnika, uz njegovu suglasnost, od PU tražiti elektroničku poreznu karticu i vršiti sve promjene vezane uz osobni odbitak, u skladu s vjerodostojnom dokumentacijom koju će mu radnik dostaviti na uvid. Sve promjene vezano uz osobni odbitak treba prijaviti u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

 

Obrazac INO-DOH i "INO IZJAVA" (Željko Martinović, Dalibor Legac)

Obrazac INO-DOH se predaje kada je na osnovu izjave Poreznoj upravi obustavljeno plaćanje predujmova poreza ili konačnog poreza tijekom godine u tuzemstvu. Rok za predaju Obrasca INO-DOH za 2017. godinu je 31. siječnja 2018. Potanje o obveznicima dostavljanja tog obrasca i načinu njegova popunjavanja, potanje od autora članka.

 

Obračun poreza i doprinosa iz plaća u 2018. godini (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić)

Obračun plaće, kao i obračun predujma poreza na dohodak te doprinosa za obvezna osiguranja,  se i u 2018. godini obavlja na isti način i uz primjenu istih stopa kao i u 2017., uz primjenu odredbi izmijenjenog Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br.128/17). Za propisane slučajeve će se pri obračunu doprinosa primjenjivati nove osnovice, utvrđene prema prosječnoj plaći RH za razdoblje siječanj - kolovoz 2017. u iznosu od 8.020,00 kn. U članku se ukazuje, osim na obračun plaće, na obvezu obračuna naknade za nezapošljavanje osobe s invaliditetom, obračun doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu i dr.

 

Naknada plaće mobiliziranim osobama (Dinko Lukač)

Po odredbama propisa o civilnoj zaštiti i obrani radnik može biti mobiliziran radi sudjelovanja u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine u slučaju elementarne nepogode te zbog stjecanja vojnih vještina. U tim okolnostima radnik ima pravo na naknadu plaće i na druga materijalna prava. Navedenu naknadu plaće isplaćuje poslodavac, pa isti i ostvaruje pravo na povrat te naknade plaće od tijela nadležnog za mobilizaciju. U članku se može pročitati o mobilizaciji radnika te ostvarivanju prava na naknadu plaće sukladno posebnim propisima, obračunu doprinosa, poreza na dohodak i prireza na tu naknadu plaće kao i o izvješćivanju putem Obrasca JOPPD.

 

POSLOVANJE S INOZEMSTVOM


Obračunska plaćanja s inozemstvom i obveze prijave HNB-u (mr. sc. Gordana Miškić)

Obračunska plaćanja su vrlo čest instrument plaćanja među poduzetnicima, a najjednostavnije ih je definirati kao plaćanja (namiru obveza) bez uporabe novca. Provođenje domaćih i stranih obračunskih plaćanja obavlja se po pravilima propisanim Zakonom o obveznim odnosima. Obračunska plaćanja s inozemstvom dopušta i Zakon o deviznom poslovanju te Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji. Autorica u članku potanje piše o vrstama obračunskih plaćanja, pravilima po kojima se provode, obvezi izvješćivanja Hrvatske narodne banke i drugim specifičnostima vezanim uz obračunska plaćanja.

 

RADNO PRAVO

 

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima i prenošenje u sljedeću godinu (Vedran Jelinović)

Pravo na plaćeni godišnji odmor jedno je od temeljnih prava iz radnog odnosa koje je utemeljeno i u čl. 56. st. 3 Ustava Republike Hrvatske. Svrha prava na godišnji odmor je radnicima omogućiti ostvarivanje sigurnosti zaštite zdravlja i radne sposobnosti na način da se radnik fizički i psihički odmori i oslobodi kumuliranog umora koji se nužno javlja nakon dužeg neprekidnog rada. Obveza je poslodavca radniku osigurati korištenje tog prava, a ako poslodavac propusti tu obvezu i ne pridržava se zakonskih minimalnih zahtjeva i pravila to može dovesti do negativnih posljedica za njega u obliku prekršajne odgovornosti.

U ovom članku se pojašnjavaju instituti korištenja ovog prava u dijelovima i mogućnosti prenošenja u iduću kalendarsku godinu. U članku se daju primjeri uglavaka vezanih uz pravo na godišnji odmor i citiraju određena mišljenja nadležnog ministarstva.

 

JAVNA NABAVA


Plan nabave za 2018 kroz pitanja i odgovore (Ivica Pranjić)

Planiranje nabave je jedan od najvažnijih koraka za buduće zakonito odvijanje procesa javne nabave, jer samo kvalitetno planiranje nabave osigurava potpunu primjenu načela transparentnosti, te učinkovitu javnu nabavu i ekonomično trošenje sredstava. Planom nabave se zainteresiranim gospodarskim subjektima unaprijed - na početku poslovne ili proračunske godine, daju osnovne informacije o postupcima nabave, predmetima nabave, njihovim procijenjenim vrijednostima te drugim podacima, koje im mogu poslužiti radi pravovremene pripreme i predaje ponuda.

Od 1. siječnja 2018. u primjeni je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 101/17; u nastavku: Pravilnik) kojim se između ostalog propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Budući da je vrijeme planiranja, u ovom članku dajemo odgovore na pitanja koja se tiču primjene ZJN 2016 i novog Pravilnika, ali i na pitanja koja se u praksi najčešće postavljaju u vezi izrade plana nabave.

 

 

OVRŠNO PRAVO

 

Primanja izuzeta od ovrhe u 2018. (Vedran Jelinović)

Primanja na kojima se ne može provesti ovrha propisana su u čl. 172. i 173. Ovršnog zakona. Pravila o ograničenjima ovrhe na plaći propisana su u čl. 173. OZ-a, a ta ograničenja primjenjuju se i na ovrhu na naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba, osim na ovrhu na primanjima iz st. 5. i 6. čl. 173. OZ-a. Također, ta ograničenja primjenjuju se i na drugi dohodak (npr. autorski honorar) ukoliko je riječ o primanju koje ima karakter jedinog stalnih novčanog primanja, te ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

Uz pregled iznosa plaće, materijalnih prava iz radnog odnosa te drugog dohotka do kojih se može provesti ovrha tijekom 2018. godine, u ovom članku dodatno se pojašnjava razlika ovrhe na plaći od ovrhe po računima koju provodi Fina, te se daje uputa za postupanje poslodavcima u slučaju istodobne ovrhe na oba predmeta. Konačno, pojašnjavaju se i pravila o prednosnom redu u slučaju zaprimanja više ovršnih isprava za provedbu ovrhe na plaći.

 

 

GOSPODARSTVO


Nove izmjene i dopune Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Lidija Tošić)

U Nar. nov., br. 116/17 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži. Pravilnikom se propisuje obveza dostavljanja propisanih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prilikom prvog stavljanja novog proizvoda u ambalaži na tržište RH. Proizvođač (uvoznik/unosnik) koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti GTIN oznakom (kao i oznakom sustava povratne naknade. Od 1.1.2019. uvodi se obveza naplaćivanja laganih plastičnih vrećica za nošenje, a na mjestima na kojima besplatno daju vrlo lagane plastične vrećice za nošenje prodavatelj mora istaknuti vidljivu obavijest o štedljivom i racion

 

Izvješća uvoznika/unosnika/proizvođača ambalaže te električne i elektroničke opreme (Žana Žarkov Trtanj)

Proizvođači, uvoznici, stjecatelji električne i elektroničke opreme, te proizvoda u ambalaži obvezni su plaćati propisane naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te dostavljati propisana izvješća. U članku se daje uputa za popunjavanje obrasca IU/PEE0 i AO10.

 

 

TRGOVINA

 

Zabrana nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Darko Marečić)

Korištenje nepoštenih trgovačkih praksi od strane trgovačkih centara i/ili otkupljivača i/ili prerađivača koji imaju jaču pregovaračku snagu prema malim dobavljačima (posebice poljoprivrednim proizvođačima) sve više je prisutno i na unutarnjem tržištu hrane u našoj državi, što negativno utječe na daljnji razvoj ili  opstojnost malih dobavljača poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda, čime se dovodi u pitanje sigurnost opskrbe stanovništva sigurnom i kvalitetnom hranom domaće proizvodnje te ujedno negativno utječe na politiku ukupnog zapošljavanja stanovništva i stvaranje bruto domaćeg proizvoda. U svrhu sprječavanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, nužno se nametnula potreba da se donese jedinstveni zakon kojim bi se takva praksa u RH zabranila.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 1/18 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 1/18.

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

Objavljeno: 09.01.2018.

natrag