Zatezne kamate od 1.7.2015.

U Nar. nov., br. 73/15 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, na čijoj osnovi se izračunava stopa zatezne kamate u visini od 12,13% (5,13% - 1 + 8), koja se primjenjuje od 1. srpnja 2015. na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13).

U istim Nar. nov. objavljena je i eskontna stopa Hrvatske narodne banke, na čijoj osnovi se izračunavaju dvije stope zateznih kamata koje se primjenjuju od 1. srpnja 2015. (primjenjivale su se i do sada):

  • stopa zatezne kamate u visini od 15% (7% + 8) na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava,
  • stopa zatezne kamate u visini od 12% (7% +5) na 'ostale odnose, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 I 41/08).

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze.

Razdoblje

Zatezni kamatnjak

od dana

do dana

godišnje

Odluke

30.5.1994.

30.6.1994.

30%

1.7.1994.

7.5.1996.

22%

8.5.1996.

10.9.1996.

24%

11.9.1996.

30.6.2002.

18%

1.7.2002.

31.12.2007.

15%

Zakon o obveznim odnosima

1.1.2008.

30.6.2011.

17% / 14%

1.7.2011.

-----

15% / 12%

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

30.6.2013.

31.12.2013.

12,40%

1.1.2014.

30.6.2014.

12,35

1.7.2014.

31.12.2014.

12,29%

1.1.2015.

30.6.2015.

12,14%

1.7.2015.

---

12,13%

Objavljeno: 10.07.2015.

natrag