U Nar. nov., br. 19/15 od 20.02.2015. objavljen je Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (u nastavku: Zakon ) koji stupa na snagu 28.02.2015.

Zakonom se uređuju: - pravila, postupci i instrumenti za sanaciju subjekata iz čl. 3. Zakona, - ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela i - osnivanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda, te upravljanje njime.

Subjekti iz čl. 3. Zakona na koje se primjenjuje Zakon jesu: 1) institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (RH), 2) financijska institucija sa sjedištem u RH koja je društvo kći kreditne institucije ili investicijskog društva ili društva iz čl. 3. st. 1. toč. 3. ili 4. i koja je obuhvaćena nadzorom matičnog društva na konsolidiranoj osnovi u skladu s čl. od 6. do 17. Uredbe (EU) br. 575/2013, 3) financijski holding, mješoviti financijski holding i mješoviti holding sa sjedištem u RH, 4) matični financijski holding u RH, matični financijski holding u Europskoj uniji (EU) sa sjedištem u RH, matični mješoviti financijski holding u RH i matični mješoviti financijski holding u EU sa sjedištem u RH i 5) podružnicu institucije iz treće zemlje sa sjedištem u RH.

Zakonom se u pravni poredak RH prenosi Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L EU173, 12. 6. 2014.).

Objavljeno: 24.02.2015.

natrag