U Nar. nov., br. 78 od 17.7.2015. objavljen je Zakon o računovodstvu koji stupa na snagu 1.1.2016. godine,  osim čl. 44. (obveza donošenja podzakonskih propisa do 20. srpnja 2015.) koji stupa na snagu 25.7.2015. te čl. 7. st. 4. (obveza licenciranja pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove računovodstva) koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. Također, stupanjem na snagu novog ZOR-a prestat će važiti i čl. 6.a Zakona o reviziji kojim su propisani obveznici revizije.

Iz Zakona izdvajamo:

  • novo razvrstavanje poduzetnika na mikro, male, srednje i velike poduzetnike te razvrstavanje grupa poduzetnika na male, srednje i velike (čl. 5. i 6. ZOR-a)
  • primjenu jedinstvenog okvirnog kontnog plana koji donosi Odbor za standarde financijskog izvještavanja (čl. 11. ZOR-a),
  • nove rokove čuvanja knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga - izjednačen je rok čuvanja poslovnih knjiga i isprava temeljem kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu te pomoćne knjige (čl. 10. st. 2. i čl. 14. st. 2. ZOR-a),
  • da račun koji izdaje poduzetnik ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način uređen poreznim propisima s tim da mora sadržavati ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa (čl. 9. st. 3. ZOR-a),
  • rok dostavljanja bilance, računa dobiti i gubitka i dodatnih podataka za prethodnu kalendarsku godinu Fini za statističke i druge potrebe produžen je s 31.3. na 30.4. (čl. 32. ZOR-a)

Objavljeno: 21.07.2015.

natrag