U Nar. nov., br. 82 od 24.7.2015. objavljen je Zakon o osiguranju depozita koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 21. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. lipnja 2016.

Ovim Zakonom uređuju se pravila i postupci koji se odnose na osnivanje, funkcioniranje, upravljanje i financiranje sustava osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

Kreditna institucija sa sjedištem u RH koja je od HNB-a dobila odobrenje za rad i podružnica te kreditne institucije u drugoj državi članici obvezna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u RH u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na kreditnu instituciju sa sjedištem u RH, na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnicu te kreditne institucije u trećoj zemlji ako ta podružnica nije uključena u službeno priznati sustav osiguranja depozita treće zemlje ili takav sustav ne postoji.

Ovim se Zakonom u pravni poredak RH prenosi Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (Tekst značajan za EGP) (SL L EU 173, 12. 6. 2014.).

Postupci isplate osiguranih depozita započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o osiguranju depozita (Nar. nov., br. 177/04 - 80/13). Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o osiguranju depozita Nar. nov., br. 177/04 - 80/13), osim čl. 9. koji prestaje važiti 1. lipnja 2016.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona fond osiguranja depozita iz čl- 13. ovoga Zakona preuzima imovinu i obveze Fonda osiguranja depozita iz Zakona o osiguranju depozita Nar. nov., br. 177/04 - 80/13).

Objavljeno: 29.07.2015.

natrag