U Nar. nov., br. 30 od 17. ožujka 2015. objavljen je Zakon o osiguranju koji stupa na snagu 1. siječnja 2016., osim određenih članaka propisanih čl. 464. Zakona o osiguranju koji stupaju na snagu 1. srpnja 2015.

Zakonom o osiguranju uvodi se novi sustav poslovanja i nadzora društava za re/osiguranje sukladno Direktivi Solventnost II te Omnibus II Direktivi te Uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala).

Zakonom se uspostavlja novi regulatorni okvir za osiguravateljnu industriju. Od novina se ističu viša razina zaštite potrošača, izračun adekvatnosti kapitala uzimajući u obzir profil rizičnosti društva, veća transparentnost poslovanja te način upravljanja i učinkovitost društva u upravljanju rizicima. Proces provođenja nadzora temeljit će se na rizicima.

Društvo za osiguranje moći će istovremeno obavljati poslove osiguranja i reosiguranja, odnosno poslove reosiguranja moći će obavljati društvo za reosiguranje i društvo za osiguranje sa sjedištem u RH koje ima odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova reosiguranja i društvo za reosiguranje i društvo za osiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici koje ima odobrenje  nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova reosiguranja i koje ima pravo obavljati poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana.

Što se tiče zastupanja u osiguranju, novost je da će poslove zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled društva za zastupanje u osiguranju moći obavljati u sljedećim vrstama osiguranja:

− osiguranje od nezgode,

− osiguranje cestovnih vozila,

− osiguranje robe u prijevozu,

− osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,

− osiguranje troškova pravne zaštite,

− osiguranje pomoći/asistencija.

Do sada su društva za zastupanje u osiguranju mogla samo obavljati osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u stanicama za tehnički pregled.

Omogućeno je da posrednici u osiguranju i reosiguranju koji imaju najmanje trogodišnje iskustvo u području poslova osiguranja, reosiguranja, zastupanja ili posredovanja, i najmanje 180 ECTS bodova, također mogu obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju uz ispunjenje ostalih uvjeta.

Objavljeno: 23.03.2015.

natrag