U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama   http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2134.html koji stupa na snagu 1.11.2015.

Sukladno izmjeni Zakona, od plaćanja pristojbi oslobođeni  su osnivači jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u vezi s osnivanjem društva (što je bilo i do sada) i članovi tog društva za isprave i radnje javnog bilježnika u vezi s likvidacijom društva (novo).

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag