U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je Zakon o izmjenama zakona o članarinama u turističkim zajednicama  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2135.html koji stupa na snagu 1.1.2016.

Izmjenama Zakona smanjene su stope članarine turističkim zajednicama i za obveznike iz čl. 4. i iz čl. 5. Zakona, s primjenom od 1. siječnja 2016.

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag