U Nar. nov., br. 18 od 18.2.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim izmjenama Zakona propisano je da se pravo na stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ostvaruje u skladu sa listama prvenstva. Nadalje, propan je rok za izjavljivanje prigovora na procjenu Povjerenstva za procjenu stanja stambenog objekta od 15 dana.

Objavljeno: 24.02.2015.

natrag