U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2136.html koji stupa na snagu 21.10.2015.

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag