U Nar. nov., br. 82 od 24.7.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu koji stupa na snagu 1. rujna 2015.

Zakonom se omogućuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja korisnicima koji su ostvarili doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema propisima iz socijalne skrbi sve dok postoji teže oštećenje zdravlja.

Zakon omogućuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu s težim i teškim invaliditetom i nakon navršene 27. godine života. Ujedno se propisuje da pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja ostvaruju i korisnici koji su to pravo izgubili zbog navršenih 27. godina života.

Objavljeno: 29.07.2015.

natrag