U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2124.html koji stupa na snagu 21.10.2015., osim čl. 7. ovoga Zakona kojim se mijenja čl. 21. Zakona, čl. 14. ovoga Zakona kojim se mijenja čl. 137. st. 1. toč. 5. Zakona i članka 15. ovoga Zakona kojim se mijenja čl. 138. st. 1. toč. 29. Zakona koji stupaju na snagu 1. studenoga 2015.

S obzirom na izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju bilo je potrebno urediti odnose građana i banaka povodom kredita s deviznom klauzulom. Izmjenama ovoga Zakona, koji se ograničava na mjere kojima se olakšava građanima kada se kolektivnom tužbom utvrđeno da postoji povreda Zakona o potrošačima, građani će brže i lakše ostvariti svoja prava. Zakonom se utvrđuje obveza banaka da bez posebnog troška izda ispravu s obračunom duga koji banka ima prema građanu s tim da takav izračun ima karakter ovršne isprave. Pritom teret dokazivanja izračuna pada na banke.

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag