U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2128.html koji stupa na snagu 21.10.2015.

Iz Zakona ističemo:

  • § dodatno se uređuje područje financijskog izvještavanja izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i područje administrativnih mjera i sankcija,
  • izdavateljima, čije su dionice uvrštene na uređeno tržište i koji imaju sjedište u RH, zadržava se i nadalje propisana obveza izrade i objave javnosti godišnjih i polugodišnjih te tromjesečnih financijskih izvještaja, ali se dodatno uređuju/produžuju rokovi za izradu i objavu polugodišnjih izvještaja te izvještaja za četvrto tromjesečje kao i rokovi dostupnosti objavljenih godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih izvještaja,
  • § omogućit će se preciznije definiranje načina odabira matične države članice izdavatelja vrijednosnih papira te se dodatno uređuje službeni registar propisanih informacija (europska elektronička pristupna točka i usklađeni elektronički format za izvješćivanje) koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag