U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2127.html koji stupa na snagu 1.11.2015.

Od izmjena Zakona ističemo:

  • § trgovački sud je obvezan objaviti upis u sudski registar bez odgađanja na internetskoj stranici sudskog registra (do sada: u Narodnim novinama), a smatra se da je upis objavljen istekom dana objave na internetskoj stranici;
  • § podaci i priopćenja društva, ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju, objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra (do sada: u Narodnim novinama), kao i odluka o prestanku društva,
  • § dodan je čl. 248.a koji regulira sukob interesa,
  • § pri likvidaciji j.d.o.o.-a vjerovnici će svoje tražbine morati prijaviti u roku od 2 mjeseca od objave poziva, a imovina društva se može podijeliti članovima po proteku roka od 6 mjeseci od objave poziva vjerovnicima da prijave tražbine i dr.

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag