U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2132.html koji stupa na snagu 1.11.2015.

S obzirom na izmjene i dopune Zakona o trgovačkim  kojima se napušta obveza objave u Narodnim novinama, što se zamjenjuje objavom na internetskoj stranici sudskog registra, izvršene su izmjene i navedenoga zakona.

Osim toga, dodan je novi čl. 83.e kojim je propisano da upisani podaci o fizičkim osobama u registru moraju biti javno dostupni prema OIB-u osobe na način da je vidljiv popis subjekata upisa, razdoblja i svojstvo u kojem je osoba upisana u registar. Navedeni podaci moraju biti javno dostupni i za upise koji su brisani. Međutim, podatak o izrečenoj sigurnosnoj mjeri zabrane potpunog ili djelomičnog obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti ne smije se javno objaviti.

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag