U Nar. nov., br. 99/15 od 16.09.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 24.09.2015., osim odredbi čl. 1., 2., 7., 12., 13., 14. i 15., čl. 16. st. 5., te čl. 25., 27., 28., 29., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 45. i 46. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 01.06.2016.

 

Zakonom se, između ostaloga, uređuje: da djelatnost socijalne skrbi obavljaju uredi državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba; iznos zajamčene minimalne naknade za samca te za kućanstvo kao i način utvrđivanja iste za svaki pojedini mjesec; pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata; priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi i nadležnosti.

Nadležni centar za socijalnu skrb rješenjem će priznati pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, a isti će 01.10.2015. po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za priznanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata za sve osobe koje su na taj dan evidentirane kao: korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici pomoći za uzdržavanje te korisnici osobne invalidnine koji nisu članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.

Objavljeno: 18.09.2015.

natrag