U Nar. nov., br. 15. od 6. veljače 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu. Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15) uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama. Ovim Zakonom uređuje se i provedba izobrazbe i usavršavanja djelatnika javnog sektora te pitanja vezana uz sredstva Europske unije. Odredbe Zakona djelomično se odnose na izvanproračunske korisnike, odnosno na izvanproračunske fondove, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, a koji se s obzirom na izvor financiranja uključuju u opći proračun.

Izmjene i dopune Zakona stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 14.2.2015., osim čl. 12., čl. 21. i čl. 23. st. 3. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016. te čl. 23. st. 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Objavljeno: 12.02.2015.

natrag