U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2137.html koji stupa na snagu 21.10.2015.

U Republici Hrvatskoj osnovano je ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od čega 555 jedinica lokalne samouprave, i to 428 općina i 127 gradova, 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija te Grad Zagreb koji ima poseban status grada i županije.

Budući da postojeći Zakon ne predviđa dobrovoljno spajanje jedinica lokalne samouprave, ovim se izmjenama  uređuje mehanizam njihovog dobrovoljnog spajanja čime bi se, u konačnici, smanjio broj postojećih jedinica.

Odluku o dobrovoljnom spajanju donose predstavnička tijela jedinica, većinom glasova svih članova, a odluci prethodi pribavljanje mišljenja građana s područja jedinica na koje se spajanje odnosi.

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag