U Nar. nov., br. 82 od 24.7.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca koji stupa na snagu 1. rujna 2015.

Ovim se Zakonom utvrđuju pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, vrste i opseg zaštićenih prava, osniva se Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u nastavku: Agencija), utvrđuje njezina djelatnost i način upravljanja i obavljanja djelatnosti te određuju uvjeti, postupak i izvori sredstava za ostvarenje zaštite prava.

Poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću, odnosno naknadu plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec dužan dostaviti Financijskoj agenciji (u nastavu: Fina) zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće. Zahtjev za prisilnu naplatu je osnova za plaćanje i dostavlja se uz obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće Fini s učinkom pravomoćnog rješenja o ovrsi.

U slučaju blokade računa zbog neizvršene osnove za plaćanje, poslodavac je dužan podnijeti Agenciji zbirni zahtjev za isplatu plaća, odnosno naknada plaća u visini minimalne plaće za sve radnike kojima za taj mjesec nije isplaćena plaća, odnosno naknada plaće te dostaviti specifikaciju rasporeda plaće i drugu propisanu dokumentaciju.

Agencija temeljem zahtjeva poslodavca donosi rješenje o isplati minimalne plaće za svakog radnika poslodavca kojem je blokiran račun, uvećane za doprinose na plaću. Po izvršenoj uplati minimalne plaće i doprinosa na plaću, Agencija preuzima potraživanje radnika prema poslodavcu za uplaćeni iznos te se nalaže poslodavcu da uplaćeni iznos isplati Agenciji u roku od 7 dana od dana uplate Agencije.

Također, utvrđuje se obveza poslodavca na povrat isplaćenih doprinosa na plaću u tri mjesečna obroka, počevši od dana deblokade računa.

Dakle, ovim izmjenama i dopunama uređuje se isplata do tri mjesečne plaće, odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće radnicima poslodavca kojem je blokiran račun zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplate plaće, odnosno naknade plaće. Iznimno, prava osigurana u slučaju blokade računa poslodavca ne ostvaruje radnik koji je ujedno i jedini član pravne osobe poslodavca.

Objavljeno: 29.07.2015.

natrag